Ang Balabal ni Hesus (Shroud of Jesus) – Poem by Sudhakar Gaidhani / Translation into the Filipino Language by Eden Soriano Trinidad

 
Poem by Sudhakar Gaidhani
 
 
Ang Balabal ni Hesus
 
Ako’y nalulumbay sa may Bundok ng Nebo
Habang nakaupo upang pagtapiin ang ilang basahan
Sa sandaling yaon, Panginoon ay lumitaw sa aking harapan.
Napangiti ako na gaya ng malungkot na batis.
“Ano ang iyong ginagawa dito aking anak?”
Maging ang Aking dugo
na nabubo są krus
ay pinahid mo nitong mga basahan”!
 
“Panginoon, hanggat ang araw
ay di-gaanong mainit sa abot-tanaw
Aking tatahiin itong banal na kasuutan
gamit na karayom ang isang pako są Iyong krusipiho
Nayanig ang papawirin
Lahat ng mga nilalang na nabubuhay ay tarantang nagsipagtakbuhan
Ganyan ang katampalasanan na nabunton sa Iyo
niyaong mga tampalasan
Ito ang huli mong kasuutan sa Iyong katawan
Na winasak ng mga demonyo sa salansangan.
Natigmak ng Banal mong dugo.
Kagyat ko itong pinulot
At kaagad na hinugasan ng aking mga luha habang ako ay nasa kalahatian
Yan ang aking ginagawa dito
Pinagtatagpi ko ito ng aking buong lakas
ng mga hibla ng sinulid ng aking puso
Kanila itong pinunit
Tulad ng pira-pirasong papel sa galit,
Yaong mga yon na sawing-palad.
“Anak ,hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy?
At
Ano ang gagawin mo dyan?”
“Panginoon, itong Dakilang kasuutan
Ay isang pangarap ng pakikiramay
Inyong pagmasdan ganap na itong natahi ngayon.
Ito ang Iyong Banal na Kasuutan.”
 
 
Shroud of Jesus
 
Lonely was I on Mount Nebo
as I sat down to stitch together some rags
At that moment the Lord
appeared before me.
I smiled like a sad brook.
“What are you doing here, my child? Even my blood
on the cross
You have wiped with these rags”!
“Lord, as long as the sun
Is cooling on the horizon
I will sew together this holy garment
using a nail of Thy crucifix as a needle.
The firmament shook
All living beings began to run away in panick
Such was the cruelty heaped on Thee
By those rascals
This is the last garment on Thy body
Which those devils tore down on the street
Soaked in Thy holy blood
I picked it up right away
And washed it with my tears halfway
That is what I am doing here
Stiching it with all my might
with the threads of my heart
They have torn it into bits like
pieces of paper in fury ,
Those hapless ones. “
 
“Son, how long will you go on with this?
And
What are you going to do with it?”
“Lord, this Great Garment
is a dream of compassion
See it is completely sewn now.
This is Thy holy shroud.”
 
Translated from Marathi by Vishwaabhaa
 
 
273706702_349455357088173_3133332417302740579_n
 
Isinalin sa Wikang Filipino ni Eden Soriano Trinidad-Pilipinas
Translation into the Filipino Language by Eden Soriano Trinidad , Philippines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s