DEKLARATË / Memorandum

Lidhja Ndërkombëtare e Poetëve, Shkrimtarëve dhe Artistëve “PEGASI” ALBANIA

The International Association of Poets, Writers and Artists “PEGASI” ALBANIA

Pegasi    Albaniapegasi kosova

                                     

                                        DEKLARATË

Vendim i Kryesisë së Përgjithshme Internacional “Pegasi” Albania

Duke u nisur nga problematika e krijuar artificialisht në radhët e Lidhjes Internacional “Pegasi” Albania, mos funksionimi dhe mungesa e komunikimit në radhët e presidencës së saj, krijimi klimës mosbesuese të autorëve, deklarata pa bazë dhe publikime individuale deri në papërgjegjshmëri të plotë dhe jashtë programit të saj, ngritjen e klimës konfliktuale dhe pa asnjë motiv, prezantime eventesh deri ne absurditet, si dhe rënien e saj në kurthin e populizmit masiv letrar, kanë ndikuar drejtëpërdrejtë në prishjen e imazhit të Lidhjes, imazh që është ngritur me idealizmin, shpirtin gjenerues dhe kreativitetin e gjithë bordit drejtues në vite, ndërmerret hapi vendimtar për reformimin dhe riformatimin e kësaj lidhjeje në bazë të standarteve më të larta, standarte me të cilat veprojnë edhe lidhjet simotra Ndërkombëtare :

1- Ndryshimi i formatit të drejtimit, shpërbërja e lidershipit aktual të Lidhjes dhe kalimi në menaxhim të drejtëpërdrejtë nga bordi drejtues;

2-Kalimi nga degë apo grupime autorësh në listim të drejtëpërdrejtë emëror.

3-Vendosje kritresh për anëtarësim.

3- Rakordim më i mirë i veprimtarive letrare dhe respektim të integritetit krijues të autorit.

4-Vendosja e statusit dhe programit të Lidhjes Internacional.

5-Respektimi i Logos së Lidhes

6-Ndryshimet do paraqiten menjehere ne Faqen zyrtare të Lidhjes Internacional.

7- Bordi i punës do mblidhet së shpejti në Bruksel për të marrur vendimet dhe projektet afgjata që do përcaktojnë ndryshimin rrënjësor të Lidhjes.

Bordi Drejtues i Lidhjes Internacionala “Pegasi” Albania

Agron Shele , Sekretari Përgjithshem i Lidhjes Internacional “Pegasi” Albania

Hasije Selishta (Kryeziu) , Presidente “Pegasi” Kosova

Kozeta Zavalani, Nën/ Kryetare e Lidhjes Internacional “Pegasi” Albania

Shefqete Goslaci, Sekretare e Përgjithshme “Pegasi” KosovaAriadne Sawyer ( World Poetry)But Jaku, antar i Kryesisë “Pegasi” Kosova

Lumo Kolleshi, Sekretar “Pegasi” Albania

Silvana Berki, Sekretare e Përgjithshme për Diasporën

Peter Tase, moderator i Faqes Zyrtare

Gunsel Djemal (Kordinatore e autorëve turq dhe autorëve të huaj në Londër)

Anton Gojçaj (Mali Zi)

Bilall Maliqi (Preshevë)

Rami Kamberi (Maqedoni)

Nelton Bereti (Tiranë)

 

                     

                                      Memorandum:

Decision of the Board of Director of International Pegasi, Albania

Taking into consideration the recent problems created artificially among the ranks of the International Pegasi Association Albania, the lack of communication and proper function of its presidency and leadership, the establishment of an untrusted climate among the participating authors, false statements and individual publications including a full irresponsibility of actions that are not included in this Association’s statute, the creation of a conflicting climate without a reason, the presentation of regional events without any reason, as well as the increasing risk of worthless populism of literary participation without following any established rules in which “Pegasi” has been  succumbed in the past year, have directly affected negatively the image of “Pegasi” Association, Albania, an image that has been built with immense efforts by the idealism, spirit of creativity of the whole board of directors throughout the years. For the above mentioned reasons the board of directors has taken the decision to establish and rekindle the leadership team of this Association based in the highest standards and principles of participatory decision making; these standards are based on the model of many other global similar organizations.

1.       Fundamental reform of the board of directors, relieving from duties the current leadership and shifting responsibility and direct management of the Association to the Board of directors:

2.        Establishment of a criteria in order to admit new members.

3.        Better Coordination of Literary activities and full respect of the creative integrity of every author.

4.        Establishment and draft of statute and program of the International Association of Poets, writers, Artists Pegasi, Albania.

5.      Full respect of the Association’s Logo.

6.      These changes will appear immediately in the official web site of the International Association Pegasi, Albania.

The board of directors will have a follow up meeting in Brussels in order to decide and discuss the long term projects that will determine the fundamental reforms of the International Association PEGASI, Albania.

Board of directors of the International Association PEGASI, Albania

Agron Shele, Secretary General of International Association “PEGASI” Albania

 Hasije Selishta (Kryeziu), President of  PEGASI Kosova

Kozeta Zavalani, Vice Chair of International Association Pegasi, Albania

 Shefqet Goslaci, General Secretary of  PEGASI Kosova

 Ariadne Sawyer, World Poetry

But Jaku, member of the board in  PEGASI  Kosova

Lumo Kolleshi, Secretar Pegasi Albania

Silvana Berki, Secretary General for diaspora

Peter Tase, Research Fellow for Albanian Literature

Gunsel Djemal, Coordinator on the relations with Turkish and British Authors

Anton Gojcaj, Montenegro

Bilall Maliqi, Presheva, Kosova

Rami Kamberi, Macedonia

Nelton Bereti, Tirane

One thought on “DEKLARATË / Memorandum

  1. I just like the significant information you give in your article content.I will bookmark your web site and look at again listed here frequently.I’m really certainly I will realize a great deal of new stuff right listed here! Really good luck for your next!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s