Prof.Dr. Isak Sheme

ISH.jpg.scaled500 foto kryesore

Prof. Dr. Isak SHEMA

Është i lindur më 10.02.1940 në Beguncë,

Komuna e Vitisë, Republika e Kosovës.

Adresa: Rruga “ Ferat Draga”,

nr. 29, 10 000, Prishtinë, Kosovë

Tel& Fax : ++   381 38 229 420

Mobil:       ++  377  44 145 888

E-mail: i_shema@yahoo.com

 http://www.facebook.com/Prof.Dr.IsakSHEMA

Prof. Dr. Isak Shema

Profesor i rregullt i Universitetit ILIRIA

Është doktor i shkencave filologjike i Universitetit të Prishtinës

Veprat e botuara:

Aspekte të letërsisë, “Rilindja”, Prishtinë, 1985;

Vrojtime letrare dhe artistike, “Rilindja”, Prishtinë,1995;

Vlerësime të letërsisë shqiptare, “Rilindja”, Prishtinë,1996;

Procedime letrare,” Rilindja”, Prishtinë, 1999;

 Çështje të arsimit kombëtar shqiptar, “Libri Shkollor”, Prishtinë,2000;

 Josip Rela- jeta dhe vepra“Dukagjini”, Pejë, 2002.

 Metodologji dhe teknikë e punës shkencore (Dispensë),  2004.

Letërsia shqiptare e shekullit XX, “Rozafa”, Prishtinë, 2005

 Ismail Kadare fitues i Çmimit The Man Booker International Prize2005, “Onufri”, Tiranë, 2006

Studime letrare, Prishtinë, 2008

Shkrimi akademik, Dorëshkrim, 2012

Studime dhe vështrime kritike letrare, Dorëshkrim, 2013

BIBLIOGRAFI: 

Bibliografi e kritikës letrare shqiptare 1944-1974, (Bashkautor Ibrahim Rugova), Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1976.  Ribotoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1997;

Bibliografitë e letërsisë dhe të kritikës letrare shqiptare, në “Procedime letrare, Prishtinë 1999

Tekste shkollore:

 Lexim letrar I, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prish-tinë, 1977;

 Lexim letrar II, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prish-tinë, 1979;

Përgatitja e botimeve:

 Hasan Mekuli: Romani shqiptar, “Libri shkollor”, Prishtinë, 2000 (Librin e kanë përgatitur: Vehap Shita, Isak Shema).

 Latif Berisha: VepraFakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002 (Librin e kanë përgatitur: Isak Shema, Nuhi Rexhepi dhe Sali Bashota

 Grup autorëshUniversiteti  dhe shoqëria bashkëkohore, Prishtinë, 2003

BOOKS 

Literary Aspects ,  Rilindja, Prishtinë, 1985;

 Literary and artistic surveys, Rilindja, Prishtinë,1995;

Surveys of the Albanian Literature, Rilindja, Prishtinë,1996;

 Literature proceedings, Rilindja, Prishtinë, 1999;

 Albanian national education issues, Libri Shkollor, Prishtinë,2000;

 Josip Rela- The life and work, Dukagjini, Pejë, 2002.

 The methodology and technique of the scientific work (Dispensë),  2004.

 Albanian Literature of the  XX-th century, Prishtinë, 2005

Ismail Kadare winner of the Man Booker International Prize 2005, “Onufri”, Tiranë, 2006

Literature studies,  Prishtinë 2008

Shkrimi akademik, Dorëshkrim, 2012

Studime dhe vështrime kritike letrare, Dorëshkrim, 2033

 

BibliograPHY 

 The bibliography of the Albanian literary criticism 1944-1974, (Bashkëautor Ibrahim Rugova), Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,1976.  Ribotoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1997;

 The bibliography of the Albanian literary criticism, in “Procedime letrare, Prishtinë 1999

 School BOOKS

Literary reading I, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1977;

 Literary reading II, (Bashkautor Latif Berisha), ETMM i Kosovës, Prishtinë, 1979;

PUNIMET SHKENCORE NË KONGRESE, KONFERENCA DHE NË SEMINARE SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

Konferenca e 7-të Ndërkombëtare e Institutit të Sociologjisë
“Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në kohën tonë të ndërvarësisë”,Vlorë –Shqipëri, 26-27 nëntor 2012, Në 100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë.                                                                               InternationalConference:”Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization”                                                                                                                                         Kumtesa:“Vlora dhe identiteti kombëtar në poezinë e Fatos Arapit dhe të Ali Podrimjes

Konferenca shkencore e organizuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisëë e Kosovë dhe Komuna e Vitisë- Drejtoria e Arsimit. Tema: ARSIMI SHQIPTAR  NË NJËQINDVJETORIN E PAVARËSISË SËSHQIPËRISË, Viti,  më 23 nëntor 2012                                                           Kumtesa: “Arsimi shqiptar në njëqindvjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë’

Takimi i Shtatë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca ,Shkup, 29 – 31 gusht 2012      Kumtesa: “Periodizimi i studimeve letrare shqiptare”

Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë,Prishtinë,13-25.08.2012

Kumtesa (Në kuadër të Tryezës së Seminarit kushtuar 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë): Poezi për Isa Boletinin

Seminari XXX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë,13- 25 .08. 2011                                                                                                          Kumtesa: Proza e Ramadan Rexhepit

Seminari XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 16-27.08.2010

Kumtesa: Versionet e poezisë së Ismail Kadaresë

X CONGRÈS INTERNATIONAL D`ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENES Paris 24-26 shtator 2009

 Në kuadër të temës bosht « L’homme et son environnement dans le Sud-est européen (les populations, les moyens de travail, la production, les moyens de communication).Paris, 25 shtator 2009

FAIK KONICA – PERSONNALITÉ ILLUSTRE DE LA CULTURE ALBANAISE ET EUROPÉENE

Faik Konica, a distinguished personality in Albanian and European culture

–       IX CONGRÈS INTERNATIONAL D`ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENES

Tiranë, 30 gusht- 3 shtator 2004

Titulli i punimit shkencor:

LES MOUVEMENTS LITTÉRAIRES DANS LA LITTÉRATURE ALBANAISE DU XXe SIÈCLE

LËVIZJET LETRARE NË LETËRSINË SHQIPTARE TË SHEKULLIT XX

–       SEMINARI XXII NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

THE XXIII INTERNATIONAL SEMINAR FOR ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

Prishtinë, 16.VIII-27.VIII 2004

Titulli i punimit shkencor:

SHEKUJT LETRARË TË LETËRSISË SHQIPTARE

/ Në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare kam marrë pjesë me ligjërata, referime shkencore ose me kumtesa në sesionet shkencore në të gjitha seminaret (23) e organizuar në Prishtinë dhe në Tiranë që nga viti 1974 dhe deri më 2004/

–       SEMINARI SHKENCOR

I ORGANIZUAR NGA UNIVERSITETI I TIRANËS (DEPARTAMENTI I LETËRSISË I FAKULTETIT TË HISTORISË DHE TË FILOLOGJISË)

Tiranë, 3.5.2004

FENOMENI I AVANGARDËS NË LETËRSINË SHQIPTARE

Isak_SHEMA isak 1isak 2isak 3 isak 4    isak 5isak 7  isak 6      isak 8isak 9   isak 10   isak 11isak 13   isak 12   isak 14

Titulli i punimit shkencor:

KONCEPTE TË AVANGARDËS NË LETËRSI

–       SEMINARI V NDËRKOMBËTAR PËR STUDIMET ARBËRESHE

V SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALO-ALBANESI

 / FIGURA DHE VEPRA E J. DE RADËS/      100 Vjetori i vdekjes 1903-2003

Itali, Cosenza, 2-5 tetor 2003

Titulli i punimit shkencor

VLERËSIME TË FAIK KONICËS PËR VEPRIMTARINË E JERONIM DE RADËS

–       KONFERENCA SHKENCORE

JETA DHE VEPRA E ERNEST KOLIQIT

Organizuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Shkodër, 2003

Titulli i punimit shkencor:

KONTRIBUTI I ERNEST KOLIQIT PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT NË KOSOVË

–       KONFERENCA SHKENCORE

UNIVERSITETI DHE SHOQËRIA BASHKËKOHORE

SCIENTIFIC CONFERENCE

UNIVERSITY AND CONEMPORARY SOCIETY

Prishtinë, 16-17 nëntor 2002

Titulli i punimit shkencor:

UNIVERSITETI DHE SHOQËRIA BASHKËKOHORE

UNIVERSITY AND CONTEMPORARY SOCIETY

–       SIXIEME CONGRÈS INTERNATIONAL D`ÉTUDES DU SUD-EST EUROPÉEN

Sofia 30 gusht – 5 shtator 1989

Titulli i punimit shkencor :

LATHÈME DE LA GEURRE DE LA LIBERATION NATIONAL DANS LE ROMAN CONTEMPORAIN ALBANAIS EN YOUGOSLAVIE

TEMA E LUFTËS PËR ÇLIRIMIN KOMBËTAR NË ROMANIN BASHKËKOHOR SHQIPTAR NË JUGOSLLAVI

–       KONFERENCA SHKENCORE E 100-VJETORIT TË LIDHJES SHQIPTARE TË PRIZRENIT

LA CONFERENCE SCIENTIFIQUE CONSACRE AU 100 —ANNIVERSAIRE DE LA LIGUE ALBANESE DE PRIZREN

Prishtinë, 6-9 qershor 1978

Titulli i punimit shkencor:

TRAJTIMI I TEMËS SË RILINDJES KOMBËTARE SHQIPTARE NË ROMANIN TONË TË SOTËM

LA FAÇON D`ABORDER LE THÉME DE LA RENAISSANCE ALBANAISE DANS LE ROMAN D`AUJORD`HUI

–       INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS

PERIODIZIMI I LETËRSISË SHQIPE

Prishtinë, 1974

Titulli i punimit shkencor

TË DHËNA TË REJA LIDHUR ME BOTIMIN E REVISTËS “ALBANIA” NË BRUKSEL (1897-1902)

NOUVELLES DONNÉES SUR LA PUBLICATION DE LA REVUE “ALBANIA” A BRUXELLES (1897-1902)

_IV CONGRÈS INTERNATIONAL D`ÉTUDES DU SUD-EST EUROPÉEN

Ankara, 1979

Titulli i punimit shkencor

LE DEVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE ALBANAISE

ZHVILLIMI I LETËRSISË BASHKËKOHORE SHQIPTARE

–       III CONGRÈS INTERNATIONAL D`ÉTUDES DU SUD-EST EUROPÉEN

Bucarest, 4-10 septembre, 1974

Titulli i punimit shkencor:

L`INNFLUENCE LITTÉRAIRE DE MAXIME GORKI SUR LA FORMATION DE L`ÉCRIVAIN STERJO SPASSE

NDIKIMI LETRAR I MAKSIM GORKIT NË FORMIMIN E SHKRIMTARIT STERJO SSPASE

–       II CONGRÈS INTERNATIONAL D`ÉTUDES DU SUD-EST EUROPÉEN

Athinë 7-13 maj 1970

Titulli i punimit shkencor

LE SUJÉT DE LA LUTTE DE LA LIBERATION NATIONAL DANS LES ROMANS DE HIVZI SULEJMANI

TRAJTIMI I TEMËS SË LUFTËS PËR ÇLIRIMIN KOMBËTAR NË ROMANET E HIVZI SULEJMANIT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s