Jozefina Traboini

 

n autor si dhe do hedh dhe recencen time per librin tend

   Jozefina Traboini

 

Emri: Jozefina (Gjyzepina)

Mbiemri: Mirashi (Traboini)

Datëlindja: 1/4/1961. Vëndlindja Shkodër.

Vëndbanimi: Tiranë. Rruga ‘Irfan Tomini’; Rome ‘Via Cipriani’ 27-00042 Anzio

Gjëndja Civile: E martuar me dy fëmijë 21 dhe 16vjeç.

Me Carta soggiorno Italiane dhe Dokumenta të rregullta që nga viti 1991.

Me Patentë  Italiane kategoria B.

Arsimimi:

1969-1978 Mbaruar mësimin fillor dhe tetëvjecar pranë Shkollës ’11 Janari’ në Shkodër.

1976-1980 Mbaruar Shkollën e mesme të përgjithshme në vitet 1976-1980” Jordan Misja” Shkodër

1995-2000 Mbaruar studimet e larta me Diplomë,  në Degën Juridik pranë Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër

2002-2003 Mbaruar studimet pas Universitare për Informatikë në Universita Civica ‘Andrea Sacchi’ (Nettuno) a Roma

2008- Diplomuar në Gjuhën Italiane pranë Universitetit Filologji- Histori në Tiranë.

2009- Diplomuar me titullin Avokat në Dhjetor 2010 Tirane

2001-2009 Trajnuar në shumë kurse të ndryshme përfshire dhe politike në Itali
ku kam jetuar për 17 vjet.

2007 – Trajnuar në Tiranë për Usaid-it mbi programin e Shtetit Ligjor,
dhe në shoqata tjera,  paisur me çertefikata përkatëse.
Eksperienca Pune: 1993-1998 Shkuar artikuj për Gazeta të ndryshme si :

Shqiptare dhe Italiane. Poete, publiciste krijimtari në publicistike, poezi, në dedikime dhe të gjithë zhanerat e tjerë.

1991 -1992 Përkthyese në Kanalin Televiziv Brindisi
‘Tele Norba’ në Itali.

2000-2002 Përkthyese në proceset Gjygjësore në Tribunale
(Gjykatë ) në Qytetit Veletri dhe në Romë (Itali).

2000- 2003 Sekretare përsonale e Avvocates:
Gjyseppina Viviani. Anzio, Romë.

2005-2006 Sekretare në Kompaninë ‘MA. RE. S.R.L.’
Anzio, Romë

2007-2008 Prezantuar Curriculin Tim për
Dhomën eTregtisë (Romë-Tiranë)
në‘Regione Lazio’

2005- Prezantuar CurriculinTim
Per‘RadioVatikana’dhe Ambasaden Shqiptare
në Romë.

2006-Aktualisht Specialiste (Juriste) në Sektorin e Marrëdhenieve me
Publikun pranë Agjensisë Qendrore të
LEGALIZIMIT ( ALUIZNI-t ) Tirane.
Jam koordinatore ne shoqaten FM-FN që drejton znj. Kozeta Zavalani

Preferencat e mia janë  shkrimi cfarë do lloj gjinie qoftë.

Vëllimi poetik i publikuar :

kopertina

 

 

                    Perandoria e shpirtit

 

Vizioni im:

Po mbaroj se shkruari librin me një  kronologji familjare. Botime ne poezi te librit “Perandoria e shpirtit” në  shqip – italisht,  shume shkrime të  ndryshme në gazeta të  ndryshme shqiptare italiane,  së  shpejti del ne shtyp dhe libri i dytë  me poezi shqip- italisht. Loboj shumë  në  lidhje me shkrimet e mia për rolin e gruas dhe vendimarrjen e saj në jetën shoqërore në vendin tonë,  shkruaj shumë që roli i saj të rritet shumë dhe të arrijë në rrugën e duhur aty ku i takon asaj. Një sëre aktivitetesh në të cilat kam marrë pjesë dhe marr në vazhdimësi ku jap kontributin tim në lidhje me jetën sociale në vendin tonë.

Gjuhë të huaja: Flas dhe shkruaj shume mirë Gjuhën Italiane.  Mjaftueshem Gjuhën Angleze.

Njohuri kompjuterike:  Përdor mirë programet bazë të kompjuterit:  Mikrosoft Word,  Excel dhe Internet Explore.
Jozefina (Gjyzepina) Mirashi (Traboini)
E- Mail jlfini@yahoo.com

 

Name: Jozefina (Gjyzepina)
Surname: Mirashi (Traboini)
Date of Birth: 1/4/1961. Hometown Shkodër.
Location: ‘Irfan Tomini’ Street, Tirana; ‘Via Cipriani’ 27-00042 Anzio, Roma.
Marital status: Married with two children, 21 and 16 years old.
Italian permit card and regular documents since 1991.
With Italian driving licence, category B.
Education:
1969-1978 finished elementary and secondary education at ’11 January’ School in Shkodër.
1976-1980 graduated from general high school “Jordan Misja” in Shkodër.
1995-2000 graduated with a Degree in Law at the University Branch “Luigj Gurakuqi” in Shkodër
2002-2003 finished the post-university studies for Information Science at Universita Civica ‘Andrea Sacchi’ (Nettuno), in Rome
2008 – Graduated for Italian language, at the University of Tirana, Faculty for Philology and History, in Tirana.
2009 – Graduated with the title Attorney, in December 2010, in Tirana.
2001-2009 Trained in many different courses including political, in Italy,
where I lived for 17 years.
2007 Trained by USAID, at the Rule of Law program, in Tirana
and received specific certificates from various associations.
Work Experience:
1993-1998 Published several newspaper articles in
Albanian and Italian. Poet, publisher with activity in journalistic publications, poetry, dedications and various other genre.

1991 -1992 translator in Brindisi Television Channel
‘Tele Norba’ in Italy.
2000-2002 Interpreter of judicial processes at the Tribunale
(Court) in Veletri and Rome (Italy).
2000 – 2003 Personal Secretary of Advocate Gjyseppina Viviani in Anzio, Rome.
2005-2006 Secretary at the Company ‘MA. RE. S.R.L. ‘ in Anzio, Rome
2007-2008 Presented my Curriculum for the Chamber of Commerce (Rome, Tirana)
in ‘Lazio Region’.
2005 – Presented my Curriculum for ‘RadioVatikana’ and the Albanian Embassy in Rome.
2006-present: Specialist (Lawyer) at the Sector of Public Relations
Public at the Central Agency of LEGALIZATION (ALUIZNI) Tirane.
I am the coordinator of ‘Family and Media – The Power for Change’ Association, run by Mrs. Kozeta Zavalani
My preferences are writing in any kind of genre.
My vision:
I am almost done writing a book with a family chronology. Published the poetry book “Empire of Soul” (Perandoria e Shpirtit) and many different articles in several Albanian newspapers. Through my publications and moreover, I lobby actively for the role of woman and her decision-making position in the social life of Albania, and write to promote and improve woman’s growing role in life. I consistently take part in various activities, giving my contribution for the social life of my country.
Foreign Languages: I speak and write very good Italian. Enough English.
Computer skills: Very good knowledge skills for the basic computer programs: Microsoft Word, Excel and Internet Explorer.
Respectfully,
Josefina (Gjyzepina) Mirashi (Traboini)
E-Mail jlfini@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s