FEAR ( Frikë) / By Teresinka Pereira

Teresinka Pereiera Presidente IWA

 

 Poems By   Teresinka Pereira

 

 

FEAR

  

Lies arriving from all places

coming to the water surface

like bodies of decapitated men,

opening the way to justify

the cruelty done in name

of old and new religions

which inspire terrorism.

It is a provocation for a

new and modern Inquisition,

and personal tragedies,

negative passions, while

fear spreads around

like fire in a dry forest.

Frikë

Gënjeshtrat duke mbërritur nga të gjitha vendet,

Duke ardhur në ujin e sipërfaqes

Si trupat e njerëzve me koka të prera,

Duke hapur rrugën për të justifikuar

Mizorinë e bërë në emër

Të besimeve fetare të vjetra dhe të reja

Të cilat frymëzojnë terrorizëm.

Ky është një provokim

Për një inkuizicion të ri dhe modern,

dhe tragjedi personale,

pasione negative, ndërsa

frika përhapet  rrotull

si zjarr në një pyll të thatë.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s