Dichter / Poet:  Shikdar Mohammed Kibriah / Vertaler/ translator English into Dutch: Hannie Rouweler (The Netherlands)

 
Dichter / Poet:  Shikdar Mohammed Kibriah
 
 
Een stuk trouwe omslag
 
Een stuk trouwe omslag zou een studie kunnen zijn
Van een fantasierijk dromerig project
Horizontaal uitgaand.
Als een voortreffelijk schilderij van een landschap,
Luxe mentale sculptuur of de glans
Van nerveus maanlicht in de schedel
Zoals een rustige maan.
 
Als er op een logisch signaal op nervaal internet wordt geklikt
Zal ik vol vertrouwen bij Hegel staan en
Een dialectische website openen.
 
Ik zal je vol vertrouwen vertellen dat het helemaal geen leugen was
Dat in de diepblauwe lucht een vlieger alleen sliep
In slaap met een kussen van witte wolk.
Het werd gestreeld door enkele onmogelijke dromen
En kreeg een gesynthetiseerde ontspanning
 
Eindelijk begonnen met een goede ronde
In de ruimte eindeloos met een uitzinnige vreugde
Van eeuwig bestaan.
 
 
A Piece of Faithful Cover
 
A piece of faithful cover could be a study
Of an imaginative dreamy-project
For horizontal outgoing.
Like an outstanding painting of a landscape,
Luxurious mental sculpture or a shining
Of nerval moonlight in the skull
Alike a tranquil moon.
 
If clicks any logical signal in nerval internet
I will confidently stand at Hegel and open
A dialectical website.
 
I will trustfully tell you it was not a lie at all
That in deep blue sky a kite alone slept
In a sleep with a pillow by white cloud.
It was fondled by some impossible dreams
And got a synthesized relax
 
Finally started to go a good round
In the space endless with an extreme joy
Of eternal existence.
 
 
 In een zoete kerststal
 
Het knijpen van scheve regenval is als het haan-ogige pikken van Bhabi.
Plotseling geschud zomerregen door een rare lucht.
Overdekte binnenplaats met een stralende regenachtige schoonheid
Net als de val van maanstraal druppels.
 
Groene mango’s opgepikt door oudere zussen krijgen warmte
in hun armen.
Bevend omdat hun koppel duif nat is
En duiden zachte geografie van groeiende bestaansredenen met
Watermerk, alsof ze een reikwijdte hebben om opgemerkt te worden.
 
Zwoele aarde verbrand door lila straal, vult haar breuken
Met gedrenkte modder.
Bruin Bengaals lichaam is het symbool
Van aardse natuur naar modder ruikend.
Regen streelt Bangladesh open
en zijn ingesloten aardse deur.
 
Het land, zijn aarde en rangschikkend regenachtige levensstijl openbaren zich,
Ik eeuwig in haar levendige, zuivere en heilige gemarkeerde wereld.
 
* Bhabi: de vrouw van oudere broer
 
 
 In a Sweet Nativity
 
Pinching of crooked rainfall is as cock-eyed poking of Bhabi.
Suddenly shaken summer rain by crazy air.
Covered courtyard with a candescent raining beauty
Just like a falling of moonbeam drops.
 
Green mangoes picked up by elder sisters get warmth
in their arms.
Trembling their couple pigeon being wet
And signify soft geography of growing existences with
Watermark, as if, they got a scope of being noticed.
 
Sultry earth had sunburnt by lilac ray fills Its fractures
With watered mud.
Brown Bengali body is the symbol
Of earthy nature scented muddy.
Rainy fondle opens
Bangladesh and its enclosed earthy door.
 
The country, its earth and ordinal rainy lifestyle settle
Me eternally in its lively, pure and holy marked world.
 
 
 Terwijl ik in de moederlijke baarmoeder ben
 
In de diepte van een visuele zinloosheid
herinner ik me die ondeugende jongen in mij betrapt door moeder
Tijdens het stelen van melk,
Alsof ik voor mijn liefhebbende moeder sta
In een verontschuldigende houding
Mijn oude gezicht ziet er prachtig uit met roodbloeiende chiliaden
Bloemen schitterden in een terughoudende glimlach
Nu ben ik niets anders dan een beeld van een opgetogen ziel
Absoluut ongemengde kunstmatige objecten
Zoals het ras in de hoog geprofileerde creatieve zorg
Van moederlijke schoot.
Het is niet nodig om midden in de schijn terug te gaan
Omdat mijn soulvolle realiteit de beste van allemaal is
Gevoelsmatig niets anders dan een echte goede jongen.
 
 
 While I’m in motherly womb
 
In the depth of a visually meaninglessness
I recall that naughty boy in me caught by mother
While stealing milk,
As if I were standing before my loving mother
In an apologizing posture
My aged face looks lovely red blooming chiliad
Flowers flashed in a coy smile
Now I’m none but an image of delighted soul
Absolutely unmixed any artificial objects
Like the breed in the high profiled creative care
Of motherly womb.
No need to go back in the midsts of appearances
As my soulful reality is the best of all
Feelingly none but a real good boy.
 
Vertaler/translator English into Dutch: Hannie Rouweler (The Netherlands)
 
 
 
 
HANNIE ROUWELER (Netherlands)
 
Hannie Rouweler (Netherlands, Goor, 13 June 1951), poet and translator, has been living in Leusden, The Netherlands, since the end of 2012.
Her sources of inspiration are nature, love, loss, childhood memories and travel. In 1988 she debuted with Raindrops on the water. Since then about 40 poetry volumes have been published, including translations in foreign languages (Polish, Romanian, Spanish, French, Norwegian, English).
Poems have been translated in about 30 languages. She attended five years evening classes in painting and art history, art academy (Belgium). Hannie writes about a variety of diverse topics. ‘Poetry is on the street, for the taking’, is an adage for her. She mixes observations from reality with imagination and gives a pointe to her feelings and findings. Unrestrained imagination plays a major part in her works.
She published a few stories (short thrillers); is editor of various poetry collections. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s