Ndalem Pranë Pyllit në një Mbrëmje me Borë (Stopping by Woods on a Snowy Evenin) – Poezi nga Robert Frost (1874 – 1963) / Shqipëroi: Alfred Kola

 
 
Poezi nga Robert Frost (1874 – 1963)
 
 
Ndalem Pranë Pyllit në një Mbrëmje me Borë
 
T’kujt janë k’ta pyje mendoj e di.
Shtëpia e tij në fshatin karshi;
Nuk do më shohë të ndal këtu
T’ia sodit pyjet, borëbardhësi.
 
Rrek kali i vogël, pse vallë kështu
Pa shtëpi ferme të ndalë, tëhu
Midis liqenit të ngrirë dhe pyllit
Mbrëmja m’e errët e vitit, këtu.
 
Një shkundje zilesh i jep parzmimit
Të pyesë mos është pjesë e gabimit.
Tingulli tjetër është valë pazhurmë
E erës së qetë e borëqëmtimit.
 
Janë pyje t’ëndshëm e hijeshumë,
Por do premtime do të mbaj unë,
E milje t’përshkoj pa rënë në gjumë,
E milje t’përshkoj pa rënë në gjumë.
 
 
Poezia “Ndalem Pranë Pyllit në një Mbrëmbje me bore” nga Robert Frost dhe shqipërimi im..
Në pamje të parë, kjo poezi është thjeshtësia vetë. Folësi ndalet pranë një pylli në një mbrëmje me borë. Ai/ajo përthith pamjen e bukur në heshtje të plotë, dhe joshet të qëndrojë më gjatë, por njeh tërheqjen e detyrimeve dhe largësinë e konsiderueshme që duhet të përshkojë para se ai/ajo të çlodhet në këtë natë.
Forma
Poezia përbëhet nga katër strofa të ndërtuara pothuajse njësoj. Çdo varg është iambik (pentametri iambik), me katër rrokje të theksuara:
Brenda katër vargjeve të çdo strofe, i pari, i dyti dhe i katërti rimojnë. Vargu i tretë jo, por ai vendos rimën për strofën tjetër.
Përjashtimi i dukshëm për këtë model, vjen në strofën e fundit, ku vargu i tretë rimon me dy paraprirësit dhe përsëritet si varg i katërt.
 
 
Stopping by Woods on a Snowy Evening
 
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
 
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
 
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
 
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
 
 
22549821_493872800982523_2540650118735494747_n
 
Shqipëroi: Alfred Kola
Korçë, 9 prill 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s