MY SOUL – A WIND (HỒN ANH – NGỌN GIÓ) / Poem by Ngọc Lê Ninh (Vietnam)

 
Poem by Ngọc Lê Ninh (Vietnam)
 
 
MY SOUL – A WIND
For: TVN
 
Babe, do you know that one day
I am dull if I lose my love
My heart is frantically going to find my old loving memories
On the love road empty and gloomy.
 
Then, my soul turns into a wind
Running through tree rows where we have waited for each other
Following you walking beside your husband without looking back
There is a flying sound of dust clouds tearing up my heart.
 
 
HỒN ANH – NGỌN GIÓ
Dành cho: TVN
 
Em ơi có biết ngày mai đó
Anh thẫn thờ nếu đánh mất tình yêu
Tim hớt hải đi tìm thương nhớ cũ
Trên đường tình rỗng tuếch cảnh đìu hiu.
 
Thì khi đó hồn anh thành ngọn gió
Chạy giữa hàng cây nơi ta đứng chờ trông
Theo em bước bên chồng không ngoái lại
Nghe cát bay mù mịt xé tan lòng.
 
 

Translated by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s