Nassira Nezzar (Algjeri)

Nassira Nezzar (Algjeri)
 
Nassira Nezzar, një poete dhe shkrimtare nga Algjeria, u diplomua nga Universiteti i Guelma) me Bachelor në Gjuhën dhe Letërsinë Angleze. Ajo ka një diplomë nga CNEPD Annaba, si teknike e lartë në Turizëm (Zgjedhja: Udhëzues turistik). Ajo ka një vërtetim të suksesit në gjuhën spanjolle nga një shkollë private (Triki), dhe një vërtetim të pranisë në gjuhën italiane (CLS). Ajo mori dy diploma të nderit nga Kili.
Ajo punoi në Universitetin e “8 majit të vitit 1945- Guelma”- si mësuese e gjuhës angleze për 8 vjet. Ajo punoi në dosjen kulturore dhe si një mësuese e gjuhës angleze në Institutin Kombëtar të Trajnimit Profesional – Guelma.
Nassira Nezzar ka një punë të botuar, një libër me titull: FAMILIAR STRANGERS, i cili është një bashkëpunim me autorin amerikan Rob McBride. Është e dedikuar për të gjithë ata që besojnë se është e pamundur
Ajo ka marrë pjesë në antologji të ndryshme ndërkombëtare, Dashuria është si ajri-USA, Pjesa tjetër e ekranit-Polonia, Gratë poete-brenda dhe përtej bregut Vol 1-2 & 3-India-, Whispers of Softlay, Vargjet për Racizëm, Rezistenca dhe Krizat e Refugjatëve -India-, Metafora Współczesności -Poland-, pjesëmarrja në një antologji ndërkombëtare kundër racizmit, pjesëmarrja në një antologji të poezisë bashkëkohore botërore dhe një antologji tjetër ndërkombëtare: Nuestros momentos.
Nassira Nezzar ka poezi të botuara në: revistën belge: Faqja Letrare: Galaktika Poetike “ATUNIS”, në revistën mujore të internetit: Arkivi ynë i poezisë, pasi ajo është anëtare e poezisë miqësore të Pentasi B Botërore.
Poezitë e saj janë në dispozicion në Youtube plus poezi bashkëpunuese me autorin amerikan John E WordSlinger në Youtube gjithashtu. Ajo ka recituar poezi të ndryshme në gjuhë të ndryshme: arabisht, anglisht, frëngjisht, spanjisht, italisht, turqisht.
 
 
TEKNOLOGJIA
 
Ti je atje
veshur kaq bukur
bën gjeste joshëse
dhe vallëzon në melodi të këndshme
 
Ata ju quajnë teknologjia e shkëlqyer
ju shikoheni te të tjerët,
si një prosperitet i përjetshëm.
Të gjithë duan të qëndrojnë tek ti
por si një shpirt, jo dy.
 
Askush nuk mund t’ju gjykojë ,
për të gjithë ju jeni shumë e shenjtë dhe e mrekullueshme.
Ju jeni shkenca e profesionit,
por ju nuk jeni përsosmëria.
Unë jam këtu për të bërë një pauzë me ty
por jo për të të fajësuar apo për të të kërkuar të humbasësh parimet e tua.
 
Ju jeni engjëll aq i pashëm
Sa depërtoni në qenien tonë
dhe ndriçoni jetën tonë
Ne ju duam kur jeni të mençur,
por jo kur ju përdorni
maskë e shkencës për t’u neveritur
 
Kur bëhesh e çmendur
dhe tërhiqni të tjerët te vetja,
a keni menduar një ditë,
se ju jeni vdekja e ngadaltë e njerëzimit
nga përpjekjet tuaja për të transferuar njeriun në dixhital.
Po, ju dukeni kaq e pabesueshme
çdo gjë në botën tuaj është e mundur,
me shpejtësinë tuaj ju fitoni kohë,
por ju paralizoni mendjet tona në të njëjtën kohë.
 
Po teknologjia, e bën botën një fshat të vogël
Por për shkakun tuaj
ne shkrihemi në kafazin tuaj dixhital.
Harresa e përqafimit njerëzor
meqë ju krijoni midis nesh një hapësirë të madhe
pavarësisht se po jetojmë në të njëjtin vend
zemrat tona i adhurojnë ekranet,
neglizhojnë bashkimin e vërtetë
Dhe që të jetojnë skena të vërteta.
 
 
TECHNOLOGY
 
You’re there
Wearing so beautiful dress
Making a seducing gestures
And dancing on nice melodies
 
They call you the great technology
you look to others
as an eternal prosperity
They all want staying in you
But as one soul not two
 
No one can judge you because
For all you are too sacred and wonderful..
You are the science of profession
But you are not the perfection
I’m here to make a pause with you
But not to blame or ask you
to lose your principles
 
You’re so awesome angel
Who penetrated our being
and brightened our lives
We love you when you are wise
But not when you use
the mask of science to disguise
 
When you become crazy
and attract others to you
Did you think one day
That you are the slow death of humanity
by your attempts to transfer human to digital
Yes, you look so incredible
Everything in your world is possible
With your velocity you win time
But you paralyse our minds at same time
 
Yes technology, you make the world a small village
But because of you
We melt in your digital cage
Forgetting the human embrace
Since you make between us a big space
Despite we are living in the same place
Our hearts adore the screens,
neglect the real union
And living the real scenes.
 
 
 
Hijet nga shkretëtira
 
Ulur në buzë të linjave të harkuara
duke kërkuar për atë përqafim të ngrohtë
mbajtja e dashurisë, shpresës dhe besimit,
ndërsa shkretëtira është atje
ulur në karrigen e durimit
dukur aq e etur.
 
Në sytë e saj ka një dinjitet të pafund
Sytë e saj bëhen të thatë gjatë shikimit,
për ujin e humbur,
për dykuptimësinë e fatit
dhe për shtrimin e ëndrrës
nën hije të freskëta.
 
Rëra e saj është e artë dhe e ndritshme
në rrezet e shndritshme të diellit
ajo e sheh sekretin e saj me të drejtë
po ku është drita e guximshme?
A është atje, ose me hënën dhe yjet
sepse pavdekësia e saj vazhdon të luftojë
dhe për qetësinë e saj gjurmon në miliardë netë?
Përkundër hapësirave të mëdha
dhe gjurmëve të vetmuara
Shkretëtira përpiqet të mbijetojë,
për të mbajtur buzëqeshjen e saj të gjallë.
 
 
SHADES FROM DESERT
 
Sitting on the edge of twisted lines
Looking to that warm embrace
Holding love, hope and faith
While the desert is there
Sitting on patience’s chair
She looks so thirsty
 
In her eyes there’s an endless dignity
Her eyes become dried while looking
To the lost water
To the ambiguity of fate
And to the dream laying
Under the cool shades
 
Her sand is golden and bright
in the shining rays of sun
she sees her secret and right
but where is the bold light ?
Is it there or with the moon and stars
for his immortality keeps to fight
and for his serenity delves in billion nights?
Despite the large spaces
And The lonely traces
The desert tries to survive
For keeping her smile alive.
 
 
 
Përktheu në shqip Marjeta Shatro- Rrapaj

2 thoughts on “Nassira Nezzar (Algjeri)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s