ALWAYS THE SAME ( Poems by Teresinka Pereira ) / Gjithmonë e njëjta ( Poezi nga Teresinka Pereira )

 

Teresinka Pereiera Presidente IWA

Poems by Teresinka Pereira

 Poezi nga Teresinka  Pereira

 

 

 

ALWAYS THE SAME

 

 

From my window I can see

very little. However,

this is my platform from which

I watch the world.

More than anything else

I see the trees covering

the buildings across the street.

I have never met my neighbors

but I know their time

to go and return from work

in colorful brand new cars.

My life is always the same

because that is how I enjoy

security and simplicity.

I see the future as a mystification

of the road we have to pass

in order to go on living.

 

 

 

 

 

Gjithmonë e njëjta

Nga dritarja ime, mund të shikoj

shumë pak. Megjithatë,

kjo është platforma ime nga e cila,

e vrojtoj botën.

Më shumë se çdo gjë tjetër,

shikoj pemët duke mbuluar

ndërtesat, në anën tjetër të rrugës.

Unë s’i kam takuar kurrë fqinjët e mi,

por e di kohën e tyre,

për të ikur dhe për t’u kthyer nga puna,

në makina marke të reja gjithë ngjyra.

Jeta ime është gjithmonë e njëjta,

sepse kjo është mënyra se si unë gëzoj

sigurinë dhe thjeshtësinë.

Unë shikoj të ardhmen si një mistifikim

të rrugës që kemi për të kaluar,

me qëllim të ikim për të jetuar…!!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s