Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime “Ankth Pritjesh” të autorit të njohur Vladimir Muça 

Posted on August 28, 2018

0


 Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime  “Ankth Pritjesh” të autorit të njohur Vladimir Muça 

Muça Vladimir – Ankth Pritjesh
Tregime të shkurtëra
Email: Vladimir_muça@yahoo.com

Redaktor: Fatmir Minguli
Korrektor letrar: Lutfi Duka
Punoi në kompjuter: Enio Hoxhaj
Dizenjo ballinës: Enio Hoxhaj
Ilustrimet e librit: Piktorja Inxhirjana Roli

Botimi parë 2018
ISBN: 978-9928-269-13-3
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rruga Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
Celular: 0682219016
Tiranë, gusht 2018

© Të gjitha të drejtat janë të autorit

 

Roland Lushi

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Muça, Vladimir
Ankth pritjesh : tregime / Vladimir Muça ;
red. Fatmir Minguli. – Tiranë : Ada, 2018
132f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-13-3
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
821.18 -32

 

Vladimir Muça