CRYING ALONG ALL THE TIME (For Poet: Hoang Nhuan Cam) – KHÓC DỌC THỜI GIAN (Dành cho Nhà thơ: Hoàng Nhuận Cầm) / Poem by Ngọc Lê Ninh

 
Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
CRYING ALONG ALL THE TIME
(For Poet: Hoang Nhuan Cam)
 
At night, the cold ran into the heart for sheltering
The wind blew over clouds, chilling the moon, freezing stars in the sky
Poetry fell down, pen rolled in sleeping
One more time you ignored my love.
 
The loneliness licked the quiet surfaces of walls
The remembrances about you spread all over the passing of time
Sadness wandered in empty alleys
Following me to return into the dream broken in half.
 
Where are you going? Where are you returning ? Darling! My darling!
The blue love note silently died, missing the music rhythms
The love beat broke, my soul cadence wandered in memories
You are far away, I live a life of desires with lamenting heart melody.
 
Where are you going ? Where are you returning? Darling ! My darling!
My heart stove suddenly stops burning and my lust of loving falls down
The black gray love brings out the ash color of deception
My poetry sorrowfully cries along all the time.
 
 
 
KHÓC DỌC THỜI GIAN
(Dành cho Nhà thơ: Hoàng Nhuận Cầm)
 
Đêm con rét chạy vào tim trú ngụ
Gió lùa mây trăng lạnh cóng sao trời
Thơ gục xuống bút nằm lăn ra ngủ
Thêm một lần em bỏ mặc tình tôi.
 
Cô đơn liếm những mặt tường câm lặng
Nỗi nhớ em giăng mắc cả một thời
Buồn thất thểu lang thang ngoài ngõ vắng
Theo tôi về giấc mộng vỡ làm đôi.
 
Đi đâu hỡi! Về đâu? Em? Em hỡi?
Nốt tình xanh lặng chết lỡ cung đàn
Tình đứt nhịp phách hồn lang bạt nhớ
Em đi một đời khát nhạc lòng than.
 
Đi đâu hỡi? Về đâu? Em? Em hỡi?
Bếp lòng ta chợt tắt lửa yêu tàn
Tình xám xịt nổi màu tro giả dối
Thơ tôi ngậm ngùi khóc dọc thời gian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s