Gëzuar Ditëlindjen Joseph DioGuardi ( Happy Birthday Joseph DioGuardi ) / Happy Birthday Joseph DioGuardi

Joseph DioGuardi

Gëzuar Ditëlindjen Joseph DioGuardi

 

 

Beqir SINA  New York

 

 

Babai DioGuardi, Joseph Sr (Giuseppe) emigroi në Shtetet e Bashkuara nga Greci, Itali, në vitin 1929, kur ai ishte 15 vjeç. Familja e tij ka gjurmuar rrënjët e saj të popullit shqiptar të shekullit të 15-të Shqipërisë, të quajtur “Arberesh” në Itali sot.

 

Gazeta e përditshme e lokalitetit ku Joe DioGuardi u zhvillua me sukses të Kongresit në vitin 1984 – New Rochelle “Daily Voice” uroi nëpërmjet një artikull të botuar, ish kongresmen e tyre me një përshëndetje ditëlindjen: “Happy Birthday to Joseph J. DioGuardi New Rochelle-së”. Writer Donna Christopher, me rastin e ditëlindjes së tij, thotë DioGuardi është një profesionist i Kontabilist të Çertifikuar Publik dhe ishte një republikan anëtar i shquar i Kongresit, i cili ka lindur në Bronx më 20 shtator 1940 dhe e ngriti familjen e tij në New Rochelle, ku ai u martua dhe bleu një shtëpi në vitin 1968;

 

Babai Joe DioGuardi, Joseph Sr, emigroi në Shtetet e Bashkuara nga një qytet shqiptar të folurit, Greci, në Italinë e Jugut, dhe filloi duke punuar shumë si shumë të tjerë që emigruan nga Italia në Amerikë. Ai përfundimisht u hap një treg të ushqimit në East Tremont Avenue në Bronx, ku Joe punuar me nënën dhe babain e tij pas shkolle derisa familja u vendos në Westchester County në vitin 1957. (babai Joe u martua me nënën e Joe, Grace Paparella, në Bronx në 1939 në Zoja e malit Karmel Kishës në Arthur Avenue “lagjen italiane” e Bronx ku Joe shkoi në Shën Martin e gjimnazit Tours Kishës katolike nga viti 1946 deri në vitin 1954 dhe Fordham Përgatitor shkollën e Lartë jezuit nga viti 1954 deri në vitin 1958.)

 

Në vitin 1957 familja DioGuardi (kur Joe ishte 16 vjeç, motra e tij Angela ishte 14 dhe vëllai i tij Richard ishte 11) u zhvendos në veri të New York City në seksionin Orchard Hill të White Plains, një “periferi” të New York City në Westchester County, NY. Në maj të vitit 1957, Joe ka filluar një punë verore si një “busboy” në Elmwood Country Club në Westchester County, dhe u bë një kamerier ka gjatë verë dhe gjatë fundjavës për katër vitet e ardhshme, deri sa ai u diplomua me nderime nga Universiteti Fordham në Bronx në 1962 .

 

Pas përfundimit katër vjet në Shkollën e Biznesit në Universitetin Fordham në qershor të vitit 1962, Joe u punësua nga një firmë e njohur shumë mirë ndërkombëtare të kontabilitetit, Arthur Andersen & Co. punuar shumë e vështirë, si nëna dhe babai i tij mësoi atë, Joe bëhet një i licencuar (NYS ) Kontabilist i certifikuar publik në vitin 1965, dhe ka arritur status partner i plotë në firmë në moshën 31 në vitin 1972, vetëm 10 vjet pasi ai filloi të punojë atje, i specializuar në taksimit federal dhe shtetëror, planifikimin e familjes / taksave të pasurive për individët e pasur, dhe ekonomia tatimore të bamirësisë, organizatat jo-fitimprurëse, dhe planet e daljes në pension të sektorit publik / privat.

 

Në vitin 1984, në moshën 44, dhe pas 22 vjet si një CPA / Partner i Arthur Andersen & Co, Joe vendosur të kandidojë për një vend në Dhomën e Përfaqësuesve, kur shumë biznesmenë të lartë dhe drejtuesit e korporatave i kërkoi atij për të sjellë më e madhe e tij kontabilitetit, taksave dhe menaxhimit financiar përvoja në Uashington e cila tashmë ishte duke ecur me qindra miliarda dollarë në deficiteve buxhetore federale. Pas fitores në një garë të kontestuar shumë të ashpër dhe të ngushtë në nëntor 1985, Joe shërbyer banorët e 20-të të Kongresit Qarkut Westchester County NY-së nga janari 1985 deri në janar 1989.

 

Pas largimit nga Kapitol Hill në vitin 1989, Joe shkroi një libër i rëndësishëm, botuar në nivel kombëtar, duke i ekspozuar mungesën bruto e përgjegjësisë fiskale dhe llogaridhënies financiare në Washington DC – “papërgjegjshëm Kongresi: Nuk A Add Up”. Gjithashtu, gjashtë vjet më parë në vitin 2010, Joe pranuar një sfidë shumë të vështirë politike për t’u bërë një republikan amerikan senatori në një shumë të rëndë të regjistruar demokrat Shtetit – New York. Ai fitoi një kontestuar ashpër tre-palësh garën primare republikan për Senatin amerikan në shtator, por humbi në nëntor për detyrë Demokratike, Kirsten Gillibrand, i cili u emërua nga NYS Guvernatori Pattison për të zëvendësuar Hillary Clinton, kur ajo u bë Sekretar tonë të shtetit në Administrata Obama.

.

Që nga viti 1989, Joe DioGuardi themeloi dhe shërbeu si president i Lidhjes Qytetare Shqiptare Amerikane, një organizatë ai ende drejton me gruan e tij, Shirley Cloyes DioGuardi, një shkrimtar, analist politik dhe këshilltar i Lidhjes Qytetare për çështjet e Ballkanit dhe çështjet, si ato ndikojnë populli shqiptar dhe të tjerët në Evropën Juglindore. Joe është edhe kryetari dhe themeluesi i së Vërtetës Në Qeverisë që nga viti 1989, përmes të cilit ai vazhdon punën e tij si një qytetar aktiv për të reformuar Amerikës ende fatkeqësisht të papërshtatshme parimet e kontabilitetit, buxhetimi dhe sistemet e menaxhimit financiar të cilat kanë nënvlerësuar seriozisht koston reale të qeverisë sonë SHBA dhe borxhi i saj kombëtar (tani vlerësohet të jetë mbi 70 trilion dollarë, nëse matet me këmbë të gjata parimeve kontabël të përdorura profesionale në sektorin privat.)

 

Në 76, Joe DioGuardi duket mjaft i shëndetshëm, dhe duket shumë më e re se mosha e tij. Ai është baba i dy fëmijëve të rritur – Kara cilët do të jenë 46 në dhjetor, dhe John cilët do të jenë 43 në tetor. Vajza e tij Kara është një kompozitor i njohur ndërkombëtar dhe figurë publike në televizionin amerikan. (Ajo ishte gjithashtu një gjyqtar për dy sezone në emisionin shumë të shikuar gjerësisht “American Idol”.)

.

Kur u pyetën në lidhje me moshën e tij avancimin, dhe duket rinore dhe të energjisë, Joe citon qëndrim pozitiv tjetër famshëm së, Joe Namath, një qendërmbrojtës të ri nga 1960 që çuditërisht fitoi SHBA-Football-së Superbowl III kundër një ekip shumë të lartë, dhe më pas tha në lidhje me future– tij “unë nuk mund të presim” deri nesër, sepse unë të marrë më të mirë në kërkim të çdo ditë “.

 

Por, në një mënyrë më të rëndë, Joe ka thënë se pret që edhe 18 vjet si nënën e tij Grace i cili jetoi një jetë shumë të mirë, të shëndetshme dhe aktive, derisa ajo arriti pothuajse 94. Ai thotë se ka nevojë për atë kohë për të ndihmuar të zgjidhur në dukje të vështira problemi i borxhit kombëtar të Amerikës dhe, gjithashtu, për të ndihmuar në zgjidhjen e mbi 100 vjet e vjetër kauzën kombëtare (në kohët moderne) e të gjatë që vuajnë popullit shqiptar të Evropës Juglindore.

 

 

 

Happy Birthday Joseph DioGuardi

 

Beqir SINA New York

 

 

DioGuardi’s father, Joseph Sr (Giuseppe) immigrated to the United States from Greci, Italy, in 1929 when he was 15 years old. His family has traced its roots to the Albanian people of 15th Century Albania, called “Arberesh” in Italy today.

 

The daily newspaper of the locality where Joe DioGuardi ran successfully for Congress in 1984 – the New Rochelle “Daily Voice” congratulated, through a published article, their former Congressman with a birthday greeting: “Happy Birthday to New Rochelle’s Joseph J. DioGuardi”. Writer Donna Christopher, on the occasion of his birthday, says DioGuardi is a successful Certified Public Accountant and was a  prominent Republican Member of Congress, who was born in the Bronx on September 20 1940 and raised his family in New Rochelle where he got married and bought a house in 1968.

 

Joe DioGuardi’s father, Joseph Sr, immigrated to the United States from an Albanian speaking town, Greci, in Southern Italy,  and began working hard like so many others who immigrated from Italy to America. He eventually opened a food market on East Tremont Avenue in the Bronx, where Joe worked with his mother and father after school until the family moved to Westchester County in 1957. (Joe’s father married Joe’s mother, Grace Paparella, in the Bronx in 1939 at Our Lady of Mount Carmel Church in the Arthur Avenue “Italian neighborhood” of the Bronx where Joe went to St. Martin of Tours Catholic Church grammar school from 1946 to 1954 and Fordham Preparatory Jesuit High School from 1954 to 1958.)

 

In 1957 the DioGuardi family (when Joe was 16 years old, his sister Angela was 14 and his brother Richard was 11) moved just north of New York City to the Orchard Hill section of White Plains, a “suburb” of New York City in Westchester County, N.Y. In May 1957, Joe started a summer job as a “busboy” at Elmwood Country Club in Westchester County, and became a waiter there during summers and weekends for the next four years, until he graduated with honors from Fordham University in the Bronx in 1962.

 

After completing four years of Fordham University’s  School of Business in June of 1962, Joe was hired by a very well known international accounting firm, Arthur Andersen & Co. Working very hard, like his mother and father taught him, Joe become a licensed (NYS) Certified Public Accountant in 1965, and achieved full partner status in the Firm at the age of 31 in 1972, only 10 years after he began working there, specializing in federal and state taxation, family/estate tax planning for wealthy individuals, and the tax economics of charitable giving, non-profit organizations, and public/private sector retirement plans.

 

In 1984, at the age of 44, and after 22 years as a CPA/Partner of Arthur Andersen & Co, Joe decided to run for a seat in the US House of Representatives when many top businessmen and corporate executives urged him to bring his vast accounting, tax and financial management experience to Washington which was already running up hundreds of billions of dollars in federal budget deficits. After winning in a very hotly contested and close race in November 1985, Joe served the residents of Westchester County NY’s  20th Congressional District from January 1985 to January 1989.

 

After leaving Capitol Hill in 1989, Joe wrote an important book, published nationally, exposing the gross lack of fiscal responsibility and financial accountability in Washington DC–“Unaccountable Congress: It Doesn’t Add Up”. Also, six years ago in 2010, Joe accepted a very difficult political challenge to become a Republican US Senator in a very heavily registered Democrat State–New York. He won a hotly contested three-way Republican primary race for the US Senate in September, but lost in November to the Democratic incumbent, Kirsten Gillibrand, who was appointed by NYS Governor Pattison to replace Hillary Clinton when she became our Secretary of State in the Obama Administration

 

Since 1989, Joe DioGuardi founded and served as president of the Albanian American Civic League, an organization he still leads with his wife, Shirley Cloyes DioGuardi, a writer, political analyst and adviser to the Civic League on Balkan affairs and issues, as they affect the Albanian people and others in Southeast Europe. Joe is also the President and founder of Truth In Government since 1989, through which he continues his work as an active citizen to reform America’s still sadly inadequate accounting principles, budgeting practices and financial management systems which have seriously understated the real cost of our US government and its national debt (now estimated to be over 70 Trillion dollars if measured by long standing professional accounting principles used in the private sector.)

 

At 76, Joe DioGuardi seems quite healthy, and looks much younger than his age. He is the father of two grown children–Kara who will be 46 in December, and John who will be 43 in October. His daughter Kara is a well-known international songwriter and public figure on American television. (She was also a judge for two seasons on the very widely watched TV show “American Idol”.)

 

When asked about his advancing age, and youthful looks and energy, Joe quotes another celebrity’s positive attitude, Joe Namath, a young quarterback from the 1960s who surprisingly won US Football’s Superbowl III against a greatly superior team, and then said about his future–“I can’t wait ’till tomorrow because I get better looking every day”.

But, in a more serious vein, Joe has said he looks forward to another 18 years like his mother Grace who lived a very good, healthy and active life until she reached almost 94. He says he needs that time to help resolve the seemingly intractable problem of America’s national debt and, also, to help resolve the over 100 year old national cause (in modern times) of the long suffering Albanian people of Southeast Europe.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s