World Poetry Almanac (2015-2016) – (An international and most authoritative World Poetry Almanac – Focused on contemporay poetry and poetics) – Hadaa Sendoo / By Agron Shele

World Poetry Almanac (2015-2016)
(An international and most authoritative World Poetry Almanac – Focused on contemporay poetry and poetics) – Hadaa Sendoo

“Many Centuries of poetry and we are always at the starting point” – Charles Bukowski

Not by coincidence, I begin the reference with Bukowski’s quote, because poetry itself has been and will always remain the deepest aureola and metaphrasis of the human spirit, which has brought the most elite mind of the centuries and also wandering about mycicism and almost the impossibility to touch it, has become a saga, where the latest boundaries return to the old limits and the art excellence remains forever at the starting point. The stairs of heaven that lead to this altar transcend through an entire world of sensation, a starting point that does not have a reference point, and as it comes, fragile, eloquent, but crumbling as well, it appears ever more magical and increasingly a distant glimmer that the time memories remain in eternal efforts to attain it. Representation of Authors in the Poetry Anthology: World Poetry Almanac (2015-2016) with the famous editor Hadaa Sendoo (with 10 series of publications) is an attempt to represent those visions and contemporary poetic image, which had and still has in unison the universalization of literary and spiritual values. Authors such as Yves Bonnefoy (1923-2016), Ko Un (Sowth of Korea), Simin Behbahani (Iran), Tua Forssrom (Finland), Hannie Rouweler (Netherland) etc, come from different literary traditions, but the one that unites them together is the arch of rainbow that connects the hues of the human soul, life’s forms, and innovation to cast other shine over all that haziness and shadelight that surrounds us. To better understand the literary message, the modern spirit, the metaphysical aspect and the novelty, let us dwell on some representative authors:

“This snowflake
That alight on my hand
to fix as eternal
In making of my life, my heart 
My past, these present days
Simply,a moment, this very moment, limitless”

Yves Bonnefoy says: This snowflake that stays on my hand to enlighten the eternal comes from the past, as a moment that transcends any boundary, any notion, any space and summarizes Today with Tomorrow’s eyes to get straight to the limits of man himself.

“Too late.
The world had already heard
my word
before I spoke it.
The wormdribbleda cry”

Who is this voice calling to the world?
It is the voice of Ko Un (Sowth of Korea) that makes death cry himself, for such is the power and the weight of the word, raises the most abducted billows of sea and vents the most wild rage over the worst, over the killer, over what sows the pain and raises false facades .

“Our tears are sweet, our laughter venomous
We’re pleased when sad, and sad when pleased
We wash one hand in blood , the other we wash the blood off
We cry as we laugh at the futility of both these acts”

If we follow the poetic message of author Simini Behbahani (Iran), we come to realise that we are faced with the same concern that the poet Ko Un or other authors raises, and this is not by chance. The world is a fiery jumbal that continues to grind the innocence of life, it weeps and laughs her own cries, the reasoning voice has always been in silence and only aftertime is reminded to do the great forgiveness of what has already passed.

“We find hard to
Give from a great
speeds and
in darkness those consuming
moments of halogen
against halogen, I cannot
discerm you,That the sun
travelled alongside in the water”

Usually we find ourselves in dificulties, which are not only the darkness that consumes halogen moments (symbolic of Tua Forssrom (Finland), a difficulty that arises along with the foggy forms of mentality time, and in a complete rebellion you may not want such a disconfiguration, but the path of sun travel towards the water reflection itself.

“What is the diference between you and me
When I fill a glaas of water from the tap
And you dry your hands with a white towel
The 30 000 stars in the dark sky move slowly to your direction
I have the impression that about 1. 000. 000 are coming my Way.”

Author Hannie Rouweler brings another perspective and this into a full discussion and reference between the human relationship (me and you) as a major change in point of views and ideas, vision and image, but state and coherence that associates and develops further the dialectics in the society.
World Poetry Almanac comes with 116 poets from 77 different countries around the world, all in different forms and literary streams of any kind, and all together in trying to synthesize the metaphor “word”, as a prelude, deep inspiration, and eternal order towards magic art.

Agron Shele, writer, poet

 

World Poetry Almanac (2015-2016)
(An international the most authoritative World Poetry Almanac – Focused on contemporay poetry and poetics) – Hadaa Sendoo

“Shekuj të tërë poezie dhe gjithmonë jemi në pikën e nisjes” – Charles Bukowski

Jo pa qëllim e nisa referimin me këtë thënie të Bukowski, sepse poezia në vetvete ka qenë dhe mbetet areola dhe metafraza më e thellë e shpirtit njerëzor, e cila ka sjellur mendimin më elitar të shekujve dhe ashtu e endur rreth mistiçizmit dhe gati pamundësisë për ta prekur, është shndërruar në një sagë, ku kufijtë më të fundit kthehen në kufij të vjetër dhe përsosmëria art mbetet përgjithmonë në pikën e nisjes. Shkallët e qiellit që të çojnë në këtë altar, kapërcejnë përmes një bote të tërë ndjesie, një zanafillë që s’ ka pikë referimi, dhe ashtu sikurse vjen, e brishtë, elokuente, por dhe thërmuese ajo shfaqet përherë e më magjike dhe përherë e më shumë një vagëllim i largët që memoriet kohë mbeten në përjekje të përjetshme për ta arritur. Përfaqësimi i autorëve në Antologjinë poetike: World Petry Almanac (2015-2016) me editorin e njohur Hadaa Sendoo (me 10-seri botimesh), është një përpjekje për të përshfaqur ato vizione dhe atë imazh bashkohor poetik, i cili ka patur dhe ka në unison universalizimin e vlerave letrare e shpirtërore. Autorë të tillë si Yves Bonnefoy (1923-2016), Ko Un (Sowth of Korea), Simin Behbahani (Iran), Tua Forssrom (Finland), Hannie Rouweler (Netherland) etc, vijnë nga tradita të ndryshme letrare, por ajo që i bashkon të gjithë është harku i ylberit që lidh ngjyrimet e shpirtit njerëzor, trajtave të jetës dhe novacionit për të hedhë të tjera shkëlqime mbi gjithë atë tis dhe ditëhije që na rrethon.
Për të kuptuar më mirë mesazhin letrar, frymën moderne, aspektin metafizik dhe risinë e sjellur, le të ndalemi tek disa autorë përfaqësues:

“This snowflake
That alighst on my hand
to fix as eternal
In making of my life, my hart
My past, these present days
Simply,a moment, this very moment, limitless”

Kjo fjollë thotë Yves Bonnefoy, që rri në dorën time për të ndriçuar të përjetshmen vjen nga e kaluara, si moment që kapërcen çdo kufi, çdo nocion, çdo hapësirë, dhe përmbledh të sotmen me sytë e së nesërmes, për të rendur e rendur drejt vetë kufirit njeri.

“Too late.
The world hadalready heard
my word
before I spoke it.
The wormdribbleda cry”

Kush është ky zë që i thërret botës?
Është zëri i Ko Un (Sowth of Korea) që dhe vetë vdekjen e bën të qajë, sepse e tillë është fuqia dhe pesha e fjalës, ngre tallazet më të rrëmbyera të detit dhe shfryn shkulmin më të egër mbi të keqen, mbi vrastaren, mbi atë që mbjell dhimbje dhe ngre fasada të rreme.

“Our tears are sweet, our laughter venomous
We’re pleased when sad, and sad when pleased
We wash one handin bllod, the other we wash the blood off
We cry as we laugh at the futilityof both these acts”

Nëse ndjekim mesazhin poetik të autores Simini Behbahani (Iran), kuptojmë që ndeshemi me të njëtin shqetësim që ngre poeti Ko Un, apo të tjerë autorë, dhe kjo jo rastësisht. Bota është një lëmsh i zjarrtë që po vazhdon të bluajë pafajësinë e jetës, qan dhe qesh klithmat e veta, zëri arsyes ka qenë përherë në nemitje shketëtire dhe vetëm paskoha është kujtuar për të bërë faljen e madhe të asaj çfarë ka kaluar .

“We find hard to
Give from a great
speeds and
in darkness those consuming
moments of halogen
against halogen, I cannot
discerm you,That the sun
travelled alongside in the water”

Endemi përherë vështirësive, të cilat nuk janë veç errëti që konsumon momente halogjeni ( simbolikë e Tua Forssrom (Finland), vështirësi që lind bashkë me trajtat e mjegullta të mendësisë kohë, dhe në rrebelim të plotë nuk mud të duash një shformësim të tillë , por rrugën e udhëtimitë të diellit drejt vetë pasqyrimit ujë!

“What is the diference between you and me
When I fill a glaas of water from the tap
And you dry your hands with a white towel
The 30 000 stars in the dark sky move slowly to uoir direction
I have the impression that about 1. 000. 000 are coming my Way.”

Autorja Hannie Rouweler sjell tjetër këndëvështrim dhe këtë në disikutim të plotë dhe referim mes raportit njerëzor ( unë dhe ti) si ndryshim i madh në pikëpamje dhe ide, vizion dhe imazh, por gjendje dhe koherencë që bashkëshoqëron dhe zhvillon dialektikën në shoqëri.

World Poetry Almanac vjen me 116 poetë nga 77 vende të ndryshme të botës, të gjithë në forma dhe rryma letraren nga më të ndryshmet dhe po të gjithë në përpjekjen për të sinteizuar metaforën fjalë, si prelud, frymëzim i thellë dhe rendje e përjetshme drejt magjisë art!

Nga: Agron Shele, writer, poet

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s