THE LASS FROM SEOUL (Ang Dalagang Taga Seoul – Krishna PRASAI (NEPAL) / Translated in Filipino by Eden S. Trinidad

Poem by Krishna PRASAI (NEPAL)

 

THE LASS FROM SEOUL

O lassie from Seoul,
The one I love!
I forward you a time-tested love proposal
If you accept, I have no other demand.

All I remember till now
Is merely one of those agreements:
During the reign of Shila
I, drawn by your sunflower love
Used to wander, seeing cherry blossoms
Which, you were in intense love with.
Before I reached you,
The horses with gusty-wings
Used to carry all my dreams away.
The reckless winds of the Shila regime
Were quite adept in treachery.
I still remember—
When I was heading to meet you
Ruthless rain had drenched me all through
Together with all my clothes.
You know it very well—
There was no practice of mirror those days.
You looked into the pure water of Iha
And made your tresses and brows
And I mused:
If only I could flow with you
Like the transparent water of the same river.

How many times my dreams fell hostages
In their journey from Iha to Deshu and Bhangniha !
Maybe, much water flowed down the rivers

From Arishu to Haan
From whose body, we too had lifted
Some portion of water in our palms.

I still remember—
As we were one day wandering along the bank of Iha
A cruel king from near Namyong
Had kidnapped you right in front of my eyes
Right from the river’s bank;
The king with insipid Jalandhar’s mind
Mad with a ruler’s reckless lust
Had poured himself like a stone
Before we had shared promises to meet again.

Several years following this
I searched for you around River Iha
Asked the waves many a time
To find if somewhere on the bank you lay dead.
How can a human float on stones?
Later, I dreamt of you one night:
You were blossoming as cherries near Saraksar.

O my love from Seoul—
The one who parted with me
In the previous birth!
I recognized you as soon as I saw this time
You are the same heroine of River Iha
That flows in a country
Whose name has been changed several times.
Like the river’s name
Guards and rulers too have changed
Several times.

Though much water has flown
Down the rivers Iha, Deshu and Arishu,
My love has stayed intact all this time
Here in Seoul, somewhere.
Like before, I have come from a far-off place
This time as well
O lass from Seoul
The one I love!
If any paper comes floating along River Iha
Pick it up; read it
That shall be my letter to you.

A historical name of Korea
Iha, Deshu, Arishu are different names of River Haan in South Korea

 

Ang Dalagang Taga Seoul

O dalagang taga Seoul,
Ang aking pinaka-iibig!
Nagpadala ako sa’yo ng isang alok ng pagmamahal na subok na sa panahon
Kung iyong tatanggapin, ay wala na akong mahihiling pa.

Ang aking tanging naaalala magpahanggang sa ngayon
Ay isa lamang roon sa mga napagkasunduan:
Sa panahon ng paghahari ni Shila
Ako, ay naakit ng animo’y bulaklak ng araw na iyong pag-ibig
Madalas tayong namamasyal, pinapanood ang mga pamumukadkad ng seresa
Na kung saan labis ang pagkagusto mo rito.
Isang araw, bago pa ako makalapit sa iyo,
Biglang dumating ang mga humahagibis na mga kabayo
At tinangay lahat ang aking mga pangarap.
Ang walang taros na ihip ng hangin sa panahon ng paghahari ni Shila
Ay sanay na sanay sa pangdaraya.
Akin pang naala-ala-
Nang ako ay patungo na upang makipagkita sa’yo
Natigmak ako ng walang habas na pag-ulan
Pati buo kong kasuutan.

Alam na alam mo ng husto-.
Wala pang salamin sa mukha noong mga panahon na iyon.
Nanalamin ka sa puro at malinis na tubig ng Iha
At inayos mo ang iyong buhok na tinirintas pati na ang iyong mga kilay
At ako’y napaisip:

Kung maari nga lamang na ako ay maagos na kasama mo
Tulad ng napakalinaw na tubig ng parehong ilog.

Gaano karaming beses ang aking mga panaginip ay nahulog sa pagkabihag
Sa kanilang paglalakabay mula sa Iha papuntang Deshu at Bhangniha!
Maaring, mas higit pa ang agos ng ilog

Mula Arishu hanggang Haan
Mula sa kung saang bahagi, ay isinalok natin
at pinuno ng tubig ang ating mga palad.

Naalala ko pa-
iIsang araw habang tayo ay namamasyal sa may gilid ng pampang ng ilog Iha
Ang malupit na haring malapit sa Namyong
Ay inagaw ka mismo sa harap ng aking mga mata
Doon mismo sa may pampang ng ilog;
Ang hari na walang kabuluhang mag-isip katulad ng Jalandhar
Isang hari na walang ingat at baliw sa kanyang pagnanasa
Ay ibinuhos niya ang kanyang sarili tulad ng isang bato
Bago pa man natin mabigkas ang pangakong tayo’y muling magtatagpo.

Maraming taon ang sumunod
Hinanap kita ng hinanap sa palibot ng ilog Iha
Tinatanong ang mga alon ng maraming beses
Kung nakita ka nila sa mga pampang na nakahandusay
Subalit paano ang tao ay makakalutang sa mga bato?
Di katagalan, isang gabi ikaw ay aking napanaginipan:
Ikaw ay namumulaklak tulad ng mga seresa malapit sa Saraksar.

O aking iniibig mula sa Seoul-
Ikaw na nahiwalay sa akin
Mula sa nakaraang buhay!
Nakilala kita agad pagkakita ko sa iyo ngayon

Ikaw parin, ikaw parin yaong dating bayani ng ilog Iha
Na umaagos mula sa bansa
Kung saan ang pangalan ay maraming beses na pinalitan.
Katulad ng pangalan ng ilog
Maging ang mga bantay at mga pinuno ay nagpalit din
Nang maraming beses.

Bagamat mas marami ang tumapong tubig
Sa labas ng mga ilo Iha, Deshu at Arishu,
Ang aking lantay na pag-ibig ay nananatili magpahanggang sa ngayon
Dito sa Seoul, sa kung saan.
Katulad din ng dati, ako ay nanggaling pa sa malayong lugar
Kagaya din ngayon
O dalagang taga Seoul
Ang aking tunay na iniibig!
Kapag may anumang papel na lumulutang sa kahabaan ng Ilog Iha
Damputin mo ito; at iyong basahin
Marahil yaon ang aking liham para sa iyo.

 

Translated in Filipino by Eden S. Trinidad

One thought on “THE LASS FROM SEOUL (Ang Dalagang Taga Seoul – Krishna PRASAI (NEPAL) / Translated in Filipino by Eden S. Trinidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s