Bago Magalak (Before the Joy) – HUSSEIN HABASCH, Kurdistan (Syria) / Translations in Filipino-Eden Soriano Trinidad

Painting by Yaha Silo
 
 
Bago Magalak
 
Ang aking mga salita
ay hindi na nag-uuling
na gaya ng dati
nagbabaga kapag nasa apoy
ito ay naging itim lamang
ngayon sumusulong sila sa malamyos na pag-asa
at sa kagandahan ng bukang-liwayway
iminulat nila ang kanilang mga mata
na pinalamutian na ang kanilang sarili
para sa walang hanggang paglalakbay.
 
 
HUSSEIN HABASCH, Kurdistan (Syria), 1948
Translations in Filipino-Eden Soriano Trinidad
 
 
Before the Joy
 
My words
are no longer charcoal
as they were before
when in the heat of the glow
they had become black
now they move with the softness of hope
and at the dawn of beauty
they open their eyes
already adorning themselves
for the eternal journey.
 
HUSSEIN HABASCH, Kurdistan (Syria), 1948

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s