Striking is the voice of the poet (The loud and convincing voice) – Het overtuigende dichterschap van Rahim Karim (Kirgizië) – Dichtbundel: Intermission, Demer Press, The Netherlands / Short Essay by Hannie Rouweler

 
Striking is the voice of the poet. The loud and convincing voice
Het overtuigende dichterschap van Rahim Karim (Kirgizië)
Dichtbundel: Intermission, Demer Press, The Netherlands
 
De gedichten van Rahim Karim kunnen mij bekoren. Dat hij een belangrijke schrijver en dichter is, valt op te maken uit bibliografische en biografische gegevens, de vele bekroningen, de vele nominaties als dichter van het jaar. Dat word je niet zomaar, het zijn geleerden, kenners, commissies die zich daarover buigen om iemand een dergelijke erkenning te geven.
 
Opvallend is de stem van de dichter. De luide en overtuigende stem die door zijn hele oeuvre weerklinkt. Eveneens is het een gevoelige stem, want ondanks het feit dat hij rotsvast gelooft in God, in Allah, wat steeds terugkeert in zijn gedichten, is er ook een wanhopige stem: die van de roepende in de woestijn. De wanhoop over zoveel leed en onrecht in de wereld, waaraan ook hij zelf niet ontsnapt. De tekortkomingen van de liefde, het verlies van een geliefde, de angst en de eenzaamheid.
Inhoudelijk komt elk gedicht overtuigend over. Karim is op en top dichter en vertolkt zijn gedachten in vele spectrums, met variëteiten in kleur en dimensies. Hadaa Sendoo, Mongolië, laat op de achterkant van de dichtbundel Intermission weten, dat zijn gedichten diepe indruk op hem maakten en van een nobele geest getuigen. Dat klopt volgens mij. De intenties zijn oprecht, welgemeend en worden vaak bekrachtigd met uitroeptekens.
 
Ik leerde Karim kennen door toezending van zijn manuscript. Ik was meteen onder de indruk maar tegelijkertijd besefte ik ook dat deze dichter wel erg sterk hangt aan zijn geloof en overtuigingskracht. Dat is niet voor iedereen dagelijkse kost, of niet voor iedereen meteen aanvaardbaar. Veel dichters spreken voorzichtig ‘hun waarheden’ uit, met twijfels en vraagtekens, en dat is hier absoluut niet het geval. Het heeft me aangegrepen dat ik soms voor dilemma’s stond. In een gedicht vraagt hij om vergiffenis voor een arts, die waarschijnlijk euthanasie toestaat, en pleegt op een patiënt (Medical lie). Het is echter niet zomaar toegestaan. Uitsluitend bij ondraaglijk lijden of om een lijdensweg (bij een slopende ziekte) te verkorten, d.m.v. hoge dosis morfine, of andere medische preparaten, zal een arts die beslissing nemen na zorgvuldige afwegingen. Zelfs dieren worden uit hun lijden verlost, op een dergelijke wijze. Bovendien is de wet zodanig, dat tenminste twee artsen achter zo’n beslissing moeten staan, wil die worden toegepast. Vaak wordt geweigerd, zeker als een zieke persoon niet meer wilsbekwaam is, of niet in staat is zelf die beslissing met volle verstand te nemen. Het is een voorbeeld over hoe verschillend over hetzelfde gedacht kan worden. In veel landen in het westen is dit aanvaard.
 
Over vriendschap, het belang van vriendschap, staan prachtige en ontroerende gedichten in deze dichtbundel. Over de liefde voor een vrouw, of de vrouw, nauwelijks, of we moeten de vele verwijzingen lezen naar bloemen. De puurheid van bloemen. Op onlesbare wijze weet de dichter een schoonheid in taal op te roepen in de vorm van bloemen.
Opmerkelijk zijn de gedichten aangevuld met refreinen, in een koor, chorus, zoals gebruikelijk bij Griekse theater spelen en arena’s. Ieder heeft wel eens zo’n theater bezocht in Griekenland, ze staan op vele plekken. In het midden is het podium, waarbij opmerkelijk dat acteurs of zangers hun stem niet hoeven te verheffen. De akoestiek is zodanig, dat het geluid zich ongehinderd verplaatst naar de hoogste tribunes op een natuurlijke manier.
Deze natuurlijke manier van overdracht, met stemverheffing en verheffing, wil ik de dichter Rahim Karim toedichten. En de talrijke geuren van frisse bloemen. Dus, lezen die dichtbundel!
 
 
 
The convincing poetry of Rahim Karim (Kyrgyzstan)
Poetry collection: Intermission, Demer Press, The Netherlands
 
The poems of Rahim Karim can charm me. That he is an important writer and poet, can be deduced from bibliographical and biographical data, the many awards, the many nominations as poet of the year. You don’t become this that easily, they are scholars, connoisseurs, committees which bend over it to give someone such an acknowledgment.
Striking is the voice of the poet that resonates throughout his oeuvre. It is also a sensitive voice, because despite the fact that he firmly believes in God, in Allah, which always recurs in his poems, there is also a desperate voice: that of the lonely and crying man in the desert. The despair of so much suffering and injustice in the world, to which he himself too doesn’t seem to escape. The shortcomings of love, the loss of a beloved one, the fears and loneliness.
 
In terms of content, each poem is convincing. Karim is a full time poet and expresses his thoughts in many spectrums, with varieties in colour and dimensions. Hadaa Sendoo, Mongolia, lets know, on the back of the poetry collection Intermission, that his poems made a deep impression on him and show witness to a noble spirit. That’s right, I think. The intentions are sincere, very sincere and often endorsed with exclamation marks.
I got to know Karim by sending his manuscript to me. I was immediately impressed, but at the same time I also realized that this poet is very strongly dependent on his beliefs and persuasiveness. That is not daily bread for everyone, or not immediately acceptable to everyone. Many poets cautiously pronounce ‘their truths’, with doubts and question marks, and that is absolutely not the case here.
It has gripped me that I sometimes faced dilemmas. In a poem he asks for forgiveness for a doctor, who probably allows euthanasia, for a patient (Medical lie). However, it is not always allowed.Only in case of proven unbearable suffering or to shorten an agony (in case of a debilitating disease), high-dose morphine, or other medical preparations, a doctor makes that decision after careful considerations. Even animals are delivered from their suffering in such a way. Moreover, the law is such that at least two doctors must stand behind such a decision, if it is to be applied. Often it is refused, especially if a sick person is no longer able to discuss this with a doctor, or is unable to take that decision with full knowledge. It is an example of how different ideas can be thought about the same thing. In many countries in the west, it is acceptable.
About friendship, the importance of friendship, you’ll find beautiful and poignant poems in this poetry collection. About the love for a woman, or the woman in general, hardly, rarely – or we have to read the many references to flowers. The purity of flowers. In an irreproachable way the poet manages to evoke a beauty in language in the form of flowers.
Noteworthy are the poems supplemented with choruses, in a choir, chorus, as is customary in Greek theatre plays and arenas. Many have likely visited such a theatre in Greece, they are in many places. In the middle is the stage, whereby it is remarkable that actors or singers do not have to raise their voices. The acoustics are such that the sound moves unhindered to the highest stands in a natural way.
I would like to attribute this natural way of transfer, with elevation of voice and elevation of contents, to the poet Rahim Karim. And the numerous scents of fresh flowers.
So, do read that poetry book! Enjoy!
 
 
 

Short Essay by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s