THEO KỊP VỚI THỜI ĐẠI (KEEP UP WITH THE TIMES) / Poem by LÊ ANH (ABAHN LETH – Ba Lethanh)

 
Poem by LÊ ANH (ABAHN LETH – Ba Lethanh)
 
 
THEO KỊP VỚI THỜI ĐẠI
KEEP UP WITH THE TIMES
 
Năm mới, tâm tình cùng các bạn
Những điều tưởng đã rất bình thường
Hình như thế giới này không lạ
Tôi nghĩ cũng còn chút vấn vương
 
At New year beginning, I confide with you
About things thought of as normal clues
Seemingly this world isn’t strange with them
I think there is still a bit of concern scheme
 
Có phải chúng ta đang hiện hữu
Là do được hưởng phúc duyên lành
Từ muôn kiếp trước tu mà có
Hay chỉ ngẩu nhiên mà tựu thành?
 
Is it true our worldly presence we must take?
Due to being enjoyed the previous life grace
Thanks to our practice from past lives, all
Or is it just by accident that we are born?
 
Duy vật, duy tâm: hai lý thuyết
Theo tôi, chẳng phải quá phân vân
Chỉ cần xác tín lý nhân quả
Đơn giản mọi người đều hiếu sinh
 
Materialism, idealism: two theories
In my opinion, don’t be too worried
Just need to believe in cause and effect
Simply people want to live is the best
 
Tham sống và luôn luôn sợ chết
Ai cho nhân loại cảm xúc này?
Phải chăng được phú cho từ trước
Từ Đức Chúa Trời cho đến nay.
 
Afraid of death and greedy for life
Who gave this feeling to mankind?
All people are endowed from before
From the Creator to today, oh, Lord!
 
Một vật, muôn loài đều vẫn thế
Nhất là sinh vật hay con người
Bản nguyên thiện ác, tùy từng loại
Biến đổi theo thời gian đó thôi
 
All things, all species are still the same
Especially creatures or humans as name
Original good or evil, depending on the type
Gradually to change by the course of time
 
Người xưa từng nói lúc sơ sinh
Nhân loại tâm luôn sẵn tính lành
Cảm tưởng của tôi không khác lắm
Thật tôi cũng cảm tạ Trời xanh
 
Ancient people used to define
The human mind is always benign
My feeling is not very different
I also truly thank the blue heaven
 
Như mới sinh ra mặc áo trắng
Tâm hồn biến đổi theo thời gian
Và theo hoàn cảnh khéo gìn giữ
Dù khéo làm sao tránh bụi trần
 
At birth is compared to wearing a white shirt
The soul will be changed by the time, at first
And according to the plight of keeping well
How smart it can avoid worldly dust to tell
 
Dù ở nơi đâu, quốc tịch gì
Vàng, đen, trắng, đỏ, nâu chi chi
Con người luôn hướng Thiện, Chân, Mỹ
Muốn tốt đẹp hơn cuộc sống này.
 
Wherever you live, what your nationality is
Yellow, black, white, or brown your skin is
Man direct to Truth, Good, and Beauty
People want a better life in this reality
 
Cứ nghĩ đời người là tặng phẩm
Công bằng bình đẳng cho muôn người
Cũng không lo lắng ngày xưa cũ
Trọn kiếp này nên phải tuyệt vời
 
Think of human life as a gift if possible
Equality and fairness is for all people
Not to worry much about the past days
This life should be wonderful anyway
 
Không cần phải đắn đo, so sánh
Với bất cứ ai, với mọi người
Bạn biết sửa mình là trước nhất
Điều này đòi hỏi bạn tư duy
 
No need to hesitate or compare
To anyone, with everybody there
Yourself first – you must modify
You have to think – this requires
 
Tích cực tư duy đời đáng sống
Bạn càng hạnh phúc với niềm vui
Nếu mà tiêu cực bạn sinh chán
Cuộc sống buông trôi, phí một đời!
 
If thinking actively, life’s worth to live
More joyful you feel your life more bliss
If thinking passively, you feel so bored
Drifting life, you waste life and more!
 
Hãy nghĩ bạn là người đặc biệt
Là người duy nhất không ai thay
Sẵn sàng trách nhiệm cho thân phận
Mà chẳng để người chịu vạ lây.
 
Think you’re a special person on a route
A unique person no one can substitute
Willing to take responsibility for yourself
Don’t let people suffer what you’ve left
 
Giống bạn? Chẳng ai có thể giống
Đừng mong mình sẽ giống như ai
Hãy kiêu hùng, bạn như hoàng đế
Trên chiếc ngai vàng đang trị cai
 
Who’s like you? – there can no one
Don’t expect you to be like anyone
Be proud, you are like an emperor
On the golden throne, you’re the ruler
 
Cai trị muôn nghìn mối ý nghĩ
Và không độc đoán, không hoài nghi
Định hình thế giới trong tâm tưởng
Theo hướng lạc quan, đối phó đời
 
Thousands of thinking you’re ruling
And not skeptic, not domineering
To shape the complex world in your mind
In an optimistic direction to deal with life
 
Tư tưởng trẻ con trong lắm việc
Như người ngư phủ sợ ra khơi
Như chim nhút nhát sợ xa tổ
Không dám thi gan với biển trời
 
The childish ideas in many activities
Like a fisherman afraid to go to sea
Like a timid bird fears to be far from the nest
Not to fight with the sea and sky with the best
 
Có bạn xem đời như đáy giếng
Bon chen cơm, áo, gạo, tiền thôi
Chắt chiu, vun vén và tằn tiện
Vất vả, thiếu điều chưa hụt hơi
 
Life as a well bottom some people see
To concern rice, clothes, and money only
To gather, accumulate, and save to rest
Strenuous, almost exhausted to breathe
 
Cách sống kiểu này có hợp lý?
Ai mà thoát được cảnh bi ai
Khác nhau hiện hữu và tồn tại
Như giữa mặt trăng và mặt trời
 
Has this way of life been reasonable?
No one is able to escape the miserable
Presence and existence is different
Like the moon and the sun’s distance
 
Tồn tại sống đời, ta thụ động
Như cây, cỏ, đá ở đằng kia
Ở đây hiện hữu là tham dự
Cải thiện, nâng cao thế giới này.
 
Only existing, we live passively here
Like trees, grass, and rocks over there
Presence is here for attending to work
To improve, enhance better this world.
 
Để mọi người vui điều tốt đẹp
Ước mơ lớn nhưng vừa tầm tay
Bạn nên giới hạn phạm vi rộng
Đóng góp kiên trì, bạn thực thi
 
For the good, to make people in bliss
The dream is big but just within reach
You should limit the wide scope to pursue
Persistently contribute, you can execute
 
Hãy sống cuộc đời đầy ý nghĩa
Ít nhiều thất bại trên đường đi
Vững tâm, vứt bỏ ngay phiền muộn
Tiếp tục hành trình, chẳng đổi thay
 
Let’s live a meaningful life anyway
More or less you fail along the way
Relieved, throw away sorrow immediately
Don’t change, continue the planned journey
 
Dám nói, dám làm thì dám chịu
Vận may chỉ đến với con người
Luôn luôn nổ lực tìm cơ hội
Sửa đổi nếu cần, để thích nghi
 
Dare to say, dare to do it, dare to bear
Luck only comes to people somewhere
Always strive to find an opportunity
Modify to adapt if it is necessary
 
Thành công không đến người nông cạn
Không có chuyên môn hay biệt tài
Và kỹ năng mềm để quản lý
Mới mong bền vững được cơ ngơi
 
Success comes not to the narrow-mind
if they don’t have talent or expertise
And soft skills to manage properly
Just for sustainable keeping property
 
Đôi lời tạm biệt hẹn kỳ tới
Tri thức rất cần thời buổi này
Xã hội văn minh, ngày tiến bộ
Bạn càng phải kịp đuổi theo thời
 
I’d like to say goodbye, next time, please
Knowledge is so needed this day, you see
Day by day, society is more civilized
So you have to keep up with the times
 
Abahn Leth@All Rights Reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s