Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Fletorja e shpirtit” të autorit Ilmi Dervishi

 Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Fletorja e shpirtit” të autorit Ilmi Dervishi

Titulli: Fletorja e shpirtit
Autor: Ilmi Dervishi
Redaktor: Mentor Hoxha
Recena: Ymrije Beqiri
Korrektor: Shaqir Skarra
Kopertina: Diana Ajdari Xhaci

©Të gjitha të drejtat i përkasin autorit

Botimi i parë, 2017

Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 14x20cm

 

Roland Lushi

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2017

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA

TË GJITHË LIBRAT E SHTËPISË BOTUESE “ADA ” GJENDEN NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dervishi, Ilmi
Fletorja e shpirtit : poezi / Ilmi Dervishi ;
red. Mentor Hoxha. – Tiranë : Ada, 2017
60 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-244-32-1
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s