Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Ma gjeni nji diell” të autores Edlira Llukaçaj

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Ma gjeni nji diell” të autores Edlira Llukaçaj

Autor: Edlira Llukaçaj
Titulli: “Ma gjeni nji diell”
c Copyright Edlira Llukacaj
Të gjitha të drejtat janë të mbrojtura me ligj dhe të rezevuara
prej autores. Riprodhimi i librit, qoftë edhe në formë
të pjeseshme është i ndaluar. Nuk mund të kopjohet
asnjë pjesë teksti pa lejen dhe miratimin paraprak të autores,
e cila është mbajtëse e vetme e të drejtës së botimit, përveç rasteve kur kjo e drejtë
lejohet qartazi nga ligji.
Redaktor, kopertina, organizimi grafik, Arben Bllaci

Botimi i parë, 2018

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Formati : 13.5×20.5cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, shtator 2018

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Llukaçaj, Edlira
Ma gjeni nji diell : poezi / Edlira Llukaçaj ; red.
Arben Bllaci. – Tiranë : Ada, 2018
196 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-40-9

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s