LEFT AND RIGHT (LINKS EN RECHTS) / Hannie Rouweler

Hannie Rouweler

 

LEFT AND RIGHT

Put something left or right. It is a known and shared experience. In one way or another we are all guilty of it, although no reproach fits in there. It is the overview, the famous and infamous overview that we all need. Sooner or later.

To fight chaos. I always find that an acceptable and accepted reason.

Anyway, as a poet you have to give your own vision and share your own insights and / or experiences, first on paper and also with the passers-by. All those passers-by whose names you often do not remember, there are so many or because that fact has remained unknown territory, just as well as you do not know who borrowed a collection of poetry from the library.

As a left-handed person, at least with writing, and right-handed with ironing and needle and thread needlework, I have gained a lot of experience with both sides. I’m not that fond of lists, by the way, as with many other things they only give a temporary picture, or you have to delete and take the trouble to cross out something that no longer applies. That is soon too much trouble for me. I prefer to pay attention to the day, which is just unfolding or unfolds to my eyes and feet. The sunlight that now falls on the right side of all the leaves and flowers in the garden. Of course it has to do with the position of the sun, another snapshot, and the movement of celestial bodies that just keep doing their own thing outside of our sight. So imperturbable that it can even irritate or surprise you. Celestial bodies do not care about anything.

Today left and right is not so applicable for myself. It has proven useful, especially in terms of relationships and friendships, to give them a place in the left or right field. If the drawbacks outweigh the benefits then you’re not in a good zone as anyone can tell. Although you should not forget the midfield, the midfield with a buffer zone where everything is still possible. It sometimes reminds a bit of chess, of which the opening move and opening possibilities are countless and seem but halfway through all those moves have been forgotten again and are no longer of great influence. The slightest part or the most insignificant move could be very important later on. The pawn that remains and can play a decisive role and it does matter whether it is left or right. And how important it is to carry out castling, halfway somewhere, that you really shouldn’t forget if that possibility exists.

In this town, newly constructed with wide cycle paths and footpaths, you can also be faced with unexpected choices. So you can safely walk on the cycle path with all those cyclists, including mopeds and electric cyclists who come by, at the same time as groups of cyclists. as long as you walk on the left. Then you see who and what is approaching and what wants to pass, is given free rein to do it mainly on the right side.

 

LINKS EN RECHTS

Iets links of rechts zetten. Het is een gekende en gedeelde ervaring. Op de een of andere manier maken we ons daar allemaal schuldig aan hoewel geen verwijt daarin past. Het is het overzicht, het beroemde en beruchte overzicht waar we allemaal wel behoefte aan hebben. Vroeg of laat.

Om de chaos te bestrijden. Dat vind ik altijd nog een aanvaarde en geaccepteerde reden.

Hoe dan ook, als dichter moet je je eigen visie geven en je eigen inzichten en / of ervaringen delen, allereerst op papier en daarnaast met de voorbijgangers. Al die voorbijgangers waarvan je vaak de namen niet meer weet, hebt onthouden, het zijn er zovele of omdat dat gegeven onbekend terrein is gebleven net zo goed als je niet weet wie een dichtbundel uit de bibliotheek heeft geleend.

Als linkshandige, in elk geval met schrijven, en rechtshandige met strijken en handwerk met naald en draad, heb ik veel ervaring opgedaan met beide kanten. Ik ben niet zo dol op lijstjes trouwens, net als met veel andere dingen geven ze slechts een tijdelijk beeld, of je moet gaan zitten schrappen en de moeite nemen iets door te strepen wat niet meer van toepassing is. Dat is mij al gauw te veel moeite. Het liefst besteed ik aandacht aan de dag, die zich net ontplooit, of openvouwt aan mij ogen en voeten. Het zonlicht dat nu aan de rechterkant van alle bladeren en bloemen in de tuin valt. Het heeft natuurlijk te maken met de stand van de zon, ook alweer een momentopname, en de bewegingen van hemellichamen die buiten ons zicht gewoon doorgaan met hun eigen ding doen. Zo onverstoorbaar dat het je kan irriteren zelfs of blijft verbazen. Hemellichamen trekken zich nergens iets van aan.

Vandaag is links en rechts voor mezelf niet zo van toepassing. Het is nuttig gebleken vooral op het punt van relaties en vriendschappen om deze een plaats te geven in het linkerveld of rechterveld. Als de nadelen de voordelen overstijgen dan zit je niet in een goede zone zoals iedereen kan vaststellen. Hoewel je het middenveld ook weer niet mag vergeten, het middenveld met een bufferzone waarbij alles nog mogelijk is. Het doet soms een beetje denken aan schaken waarvan de openingszet en openingsmogelijkheden talloos zijn en lijken maar halverwege zijn al die zetten weer vergeten en niet van grote invloed meer. Het geringste stuk of de meest onbeduidende zet kon later nog weleens van zeer groot belang zijn. De pion die nog overblijft en een beslissende rol kan spelen en het wel degelijk uitmaakt of die links of rechts staat. En hoe belangrijk het wel niet is om een rokade door te voeren, zo halverwege ergens, die je echt niet moet vergeten als die mogelijkheid bestaat.

In dit stadje, nieuw aangelegd met brede fietspaden en daarnaast voetpaden, kun je ook voor onverwachte keuzes komen te staan. Je kunt dus gerust wandelen op het fietspad met al die fietsers, ook brommers en elektrische fietsers die voorbij komen scheuren, tegelijk met groepjes wielrenners. als je maar aan de linkerkant loopt. Dan zie je wie en wat tegemoet komt en wat wil passeren krijgt vrij baan om dat vooral aan de rechterkant te doen.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s