DE MUREN VAN MEKNES (Gedichten – Yvan de Maesschalck) – THE WALLS OF MEKNES (Poems – Yvan de Maesschalck) / By Hannie Rouweler

  THE WALLS OF MEKNES Demer Press, March 2020   poems – Yvan de Maesschalck

 
 
DE MUREN VAN MEKNES
Gedichten – Yvan de Maesschalck
 
De Muren van Meknes hebben ondanks de schuwe en luwe tijd al een heel traject afgelegd.
Het is een bijzonder verrassend debuut van Yvan de Maesschalck (België, St. Niklaas), die ieders aandacht zou mogen trekken, alleen al door de fraaie cover – een aquarel van Erik van Haegenbergh – en de geordende inhoud onderverdeeld in verschillende hoofdstukken.
Je zou de bundel kunnen onderbrengen onder reisgedichten, maar daarmee is slechts een deel benoemd van de gedichten over reizen, in diverse landen, waarbij de dichter met een nauw omschreven beschrijving van diverse ervaringen, waarnemingen, bijzondere plaatsen een beeld schetst van zijn reisindrukken. De schrijfstijl is compact en elke regel lijkt met precisie te zijn geschreven om de lezer met een totaalindruk achter te laten. Dat het daardoor gedichten zijn die het herlezen waard zijn, vragen om nog eens opnieuw nader onder de loep te nemen, mag duidelijk zijn.
 
De Muren van Meknes is zorgvuldig uitgegeven, een sieraad voor de boekenkast. Het lezen vergt enige inspanning en kennis maar je laat je al snel meevoeren door de taal die door steden en landschappen trekt en sporen nalaten in de verbeelding en het verbeelde.
 
Yvan de Maesschalck is geboren in Wetteren, 1956, en studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Tijdens zijn werkzaam leven was hij leraar Engels aan Europese Scholen, Luxemburg en Brussel. Als recensent heeft hij naam gemaakt door zijn treffende en subtiele besprekingen van diverse dichtbundels. Hoewel genoemde bundel zijn debuut is, heeft hij in het literaire landschap al heel wat voetstappen gezet door diverse boekpublicaties.
 
Een aanrader, dus lezen dit boek en je zult verwonderd staan over zoveel achtergrondkennis, inzichten en beschrijvingen in een poëtisch taalgebruik.
 
 
 
THE WALLS OF MEKNES
Demer Press, March 2020
 
Poems – Yvan de Maesschalck
 
Despite the shy and leisurely time, the Walls of Meknes have already come a long way.
It is a particularly surprising debut by Yvan de Maesschalck (Belgium, St. Niklaas), which should attract everyone’s attention, if only because of the beautiful cover – a watercolor by Erik van Haegenbergh – and the ordered content divided into different chapters.
You could classify the collection under travel poems, but this only refers to a part of the poems about travel, in various countries, whereby the poet sketches a picture of his travel impressions with a closely described description of various experiences, observations, special places. The writing style is compact and each line appears to have been written with precision to leave the reader with an overall impression. That they are therefore poems that are worth rereading, asking for a closer look again, may be clear.
 
The Walls of Meknes has been carefully edited, a jewel for the bookcase. Reading requires some effort and knowledge, but you soon let yourself be carried away by the language that travels through cities and landscapes and leaves traces in the imagination and the imagined.
 
Yvan de Maesschalck is born in Wetteren, 1956, and studied Germanic philology at the University of Ghent. During his working life he taught English at European Schools, Luxembourg and Brussels. As a reviewer he has made a name for himself through his striking and subtle reviews of various poetry collections. Although the aforementioned collection is his debut, he has already set a lot of footsteps in the literary landscape through various book publications.
 
Highly recommended, so read this book and you will be amazed at so much background knowledge, insights and descriptions in a poetic language.
 
HANNIE ROUWELER,
Leusden, The Netherlands
January, 2021
 
 

HANNIE ROUWELER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s