NDARJE E PAKALUESHME (UNBRIDGEABLE DIVIDE) – Dr. Jernail S Aanand / Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

Poezi nga Dr. Jernail S Aanand

NDARJE E PAKALUESHME

A lejojmë hapësirë
për të tjerët?
ndërsa ne e duam të gjithë për veten tonë?

Një nënë jep çdo hapësirë
për vajzën e saj.
Por për vajzë e gjetur është ‘tjetër’
në shtëpi.

Pra, edhe vajza e gjetur gjithashtu
refuzon të japë
çdo hapësirë ​​për nënën.

Dhe në qoftë se njerëzit
janë pa hapësirë,
ata arrijnë në gjykatë.

Ku është nevoja për të penguar
jetën e një personi të tretë
i cili nuk ju takon
dhe për ta larguar atë më tej nga shpifjet tuaja?

Njerkat janë aq posesive sa
dhe homologët e tyre gjithashtu
janë po aq.
Dhe këtu është ‘lufta civile’
duke shkuar në çdo shtëpi.

Pse të martohen djemtë
nëse nuk munden
të rriten dhe të shkojnë në rrugën e tyre?

Ne trajnojmë vajzat tona për të gjetur punë
Dhe të ndihmojnë të rritin familjen e tyre
Dhe kurrë
familjen e njerkut të tyre.

Ndonjëherë pyes veten se si martesa
hedh një magji në imagjinatën
e të rinjve.
Si ata adhurojnë dhe
si ata ëndërrojnë për të!

Dhe sa emocionalisht ata investojnë.
Por rezultati përfundimtar është një marrëdhënie e pabarabartë.

Asnjë bir nuk mund t’i mbajë peshoret aq sa duhet.
Përkulu në cilëndo anë
kjo është një ndarje e pakalueshme.

UNBRIDGEABLE DIVIDE

Do we allow space
to others?
while we want all for ourselves?

A mother gives every space
to her daughter.
But daughterinlaw is the ‘other’
in the house.

So the daughterinlaw too
refuses to give
any space to the mominlaw.

And if the man
is spaceless,
they reach the court of law.

Where is the need to hamper
the life of a third person
who does not belong to you
and to further alienate her by your tantrums?

Momsinlaw are so possessive
and their counterparts too
are equally so.
And here is ‘mahabharata’
going on in every house.

Why you marry sons
if you can’t
let them grow and go their own way?

We train our girls to get jobs
And help grow their family
And never
the family of their father in law.

I sometimes wonder how marriage
casts a spell on the imagination
of the young.
How they adore and
how they dream about it!

And how much emotionally they invest.
But the end result is an uneven relationship.

No son can hold the scales deftly enough.
Bend on whichever side
It is an unbridgeable divide.

46803633_2368852793154663_4568064238920138752_n

Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: