Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

Poems by Juljana Mehmeti

 

And than? 

Lights will go off
the night will get lost to the sleeping souls
to the scene hidden in the shadow backstage 
with open arms to the known acting
the empty rhetoric
In grey eye sockets
with the thoughts of yesterday,
to an abandoned throne
in a broken goblet,
where ghosts yell loudly their thoughts
the last sprouts,
trickling to the torn meridian
in another additional wrinkle
of the fainted sight.

And than? 

a dawn descending differently
in broken crosses
of the genesis below the arches
bedridden down to the steps,
which leaps over oneself
with a noisy trot
for the one that left
to the forgotten past
and for the one that will reappear
tomorrow with full of hope.

E pastaj? 

Do fiken dritat 
nata do përhumbë shpirtrave të fjetur
skenës së fshehur kuintave hije
krahëlëshuar aktrimit të njohur
retorikës boshe 
në zgavra të hirta sysh
në mendime të së djeshmes,
tek një fron i braktisur
në një kupë të thyer,
ku fantazmat kujtime çjerrin zhurmshëm 
bulëzat e fundit,
pikuar një meridiani të grisur
në një rrudhë më tepër
vështrimit ligështuar.

E pastaj?

Një ag i zbritur ndryshe
në kryqe të thyera
të lindjes poshtë harqeve
dergjur poshtë hapave,
që kapërcejnë vetvetveten
në trokth të zhurmshëm
për atë që shkoi
të shkuarës harresë
e për atë që rikthehet
të nesërmes plot shpresë.

@ julja

Stay a bit longer …

Along the haziness of the evening
in the agitated dark waters
a delayed boat is approaching 
between the swaying of the wave
and a half moonlighting,
which easily slid to the awaiting harbor
for a little peace
from a distant journey.

The mystery was not needed,
neither stories for the one that conquered the seas
a little repose to the contemplative bank
with dreaming eyes in the emerald lids
known sounds
dusk meetings
a light which penetrates deep into the water
and a trembling of the chords of yellowness.

The freshly past roaming
to the cosmic dust
fixed to the colors of stars .
Somewhere … somewhere,
between the earth and the sky
rock and wind
turbulent waters
the feverish request:
Please stay a bit longer!
It is too early…!

 

Rri dhe pak…

Mjegullimës së mbrëmjes 
ujërave të errëta trazim
avitej një barkë e vonuar
mes luhatjes valë
dhe një hëne gjysmëshkëlqim,
që lehtas rrëshqiste limanit pritje
për pak paqe 
nga i largëti udhëtim.

Misteri nuk i duhej, 
as rrëfimet për atë që detet pushtoi
pak prehje aty bregut soditës
me sy ëndërrimtarë në kapakë smeraldesh
zhurmash të njohura
takime buzëmbrëmjesh
një dritë që depërton thellësisë ujë
e një dridhje akordash verdhësisë ngjyrë.

Endjes së shkuar rishtas 
pluhurit të kozmosit
fiksuar në kolorit yjesh.
Diku ..diku ..,
mes tokës e qiellit
shkëmbit dhe erës
ujërave të turbullta
lutjes së ethshme:
Rri dhe pak të lutem!
Është ende herët…!

@ julja

Temple

I cannot hide the color of my spirit
always shinning to the highest sky,
rainbow above rainbow which connects two banks, 
paces to the stairs of the sun,
a raindrop remained in the window
outlined in the charts of blue facades
the world lost to the unknown boundaries
in the eyes of the dusks reawakened again.

My temple remains the same
with oracles
which retrieves the hope to divinity
chasing after other thrones of Gods
albatross wandering in the storm,
reflected to the glowing candlesticks of yearn
and burned to the last love!

 

Tempull

Nuk mund ta fsheh ngjyrën e shpirtit
shndritur përherë qiellit më të lartë,
ylber mbi ylberë që lidh dy brigje,
hapa të hedhur shkallëve të diellit,
pikë e shiut mbetur në dritare
vijëzuar në harta fasadave blu
botë e humbur kufijve të panjohur
në sytë e muzgjeve rizgjuar sërish.

Tempulli im mbetet po njësoj
me orakuj 
që shpresën e rikthen në hyjni
ndjekur të tjerë poltrone të zotave
albatros i endur në stuhi,
reflektuar në shandanë të ndezur malli
e djegur në të fundit dashuri!

@ julja

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s