Dr. Antela Spaho-Voulis (Albania)

Dr. Antela Spaho-Voulis (Albania)
 
Antela Spaho-Voulis was born in Korça in 1978. She is a poet, journalist, literature researcher and albanologist (PhD in Linguistics on “About Greek terminology from Greek to Albanian”). She has worked as a teacher of Albanian language in her homeland; editor of artistic publications at Onufri Publishing House, directly with the works of writer Ismail Kadare; has been a Fellow of the Academy of Albanological Studies and has collaborated with several publishing houses as editor of textbooks and universities. He has published poetry and prose in newspapers and literary magazines in Albania and Kosovo. He has published poetry books “Maybe Someday”, “Forgotten Spring”, “Speak Greek” Method of Teaching Greek, and the book “Greek on the Road”. He has been living in Athens, Greece for several years.
 
 
 
Dr. Antela Spaho-Voulis (Albania)
 
Antela Spaho-Voulis ka lindur në Korçë më 1978. Është poete, gazetare, studiuese e letërsisë dhe albanologe (PhD në gjuhësi me temën “Rreth terminologjisë shkencore me burim nga greqishtja në shqipe”). Ka punuar mësuese e gjuhës shqipe në vendlindje; redaktore e botimeve artistike në shtëpinë botuese “Onufri”, drejtpërdrejt me veprat e shkrimtarit Ismail Kadare; ka qenë bashkëpunëtore e Akademisë për Studime Albanologjike si dhe ka bashkëpunuar me disa shtëpi botuese si redaktore e librave shkollorë dhe universitarë. Ka botuar poezi dhe prozë në gazeta e revista letrare në Shqipëri dhe Kosovë. Ka botuar librat me poezi “Ndoshta një ditë”, “Pranverë e harruar”, “Flas greqisht” metodë për mësimin e gjuhës greke, si dhe librin “Greqishtja në udhëtim”. Prej disa vjetësh jeton në Athinë, Greqi.
 
 
EVEN WITHOUT YOU AND ME
 
even without you and me
the rain will fall again like tears from heaven
spring will come wherever it is forgotten on the road
and the world will breathe happy times sad
lovers will sleep and wake up
hugging or turning on your back
they will quarrel, cry and laugh among themselves as children
and the cafes will be full again in the mornings
as if nothing happened last night
without you and me times will change
they will leave, others will come and they will leave again
the sun will rise, it will go down and it will rise
the moon in the sky will appear full and half times
meteorologists will talk about the weather forecast
astrologers for the wrong combination of horoscope signs
while poets will continue to write
strings for long roads washed in the rain
strings for stars burned in the mall
 
even without you and me
the priests will hold masses for the saints
the bells will fall hard, as now in the church opposite
the lonely will be sad in the evenings
puzzled over photo albums
for lost or found souls
it will always be sung whatever the weather
even if the wind and the sea blow, it is full of waves
whatever number is written on the calendar
at any hour of the day or night
in every language and in every corner of the world
even without you and me
love will remain the same…
 
 
 
EDHE PA TY E MUA
 
edhe pa ty e mua
shiu do bjerë sërish si lot prej qiellit
pranvera do vijë kudo që të jetë harruar rrugës
dhe bota do frymojë herë e lumtur herë e trishtë
do flenë e do zgjohen të dashuruarit
të përqafuar ose në shpinë kthyer
do grinden, do qajnë e do qeshin mes tyre si fëmijë
dhe kafenetë sërish do mbushen plot mëngjeseve
sikur asgjë s’ka ndodhur natën e shkuar
edhe pa ty e mua kohët do ndryshojnë
do ikin, do vijnë të tjera e do ikin përsëri
dielli do lindë, do perëndojë e do lindë
hëna në qiell do shfaqet herë e plotë e herë gjysmake
meteorologët do flasin për parashikimin e motit
astrologët për kombinimin e gabuar të shenjave të horoskopit
ndërsa poetët do vazhdojnë të shkruajnë
vargje për rrugë të gjata larë në shi
vargje për yje djegur në mall
edhe pa ty e mua
priftërinjtë do mbajnë mesha për shenjtët
kambanat do bien fort, si tani në kishën përballë
të vetmuarit do trishtohen mbrëmjeve
të përmalluar mbi albume fotografish
për shpirtrat e humbur a të gjetur
do këndohet gjithnjë sido që të jetë moti
edhe po të fryjë erë e deti të jetë plot dallgë
çfarëdolloj numri të shkruhet në kalendar
në çdo orë të ditës a të natës
në çdo gjuhë dhe në çdo cep të botës
edhe pa ty e mua
dashuria do mbetet njëlloj…
 
 
HOSTAGE
 
kisses are also held hostage
like leaves seen on trees
forgotten or regretted by autumn
caught in a web of thoughts
had never been
neither twisted kisses nor dried leaves
impossible to jump and fall beyond
begging to be snatched by the raging wind
or wet the rain
and remain lonely silent
dreaming of dying dancing
to melt deep underground
thousands of mismatched kisses
hanging on dried lips
like tree leaves on branches
forgive life from autumn
condemned by distance expectations…
 
 
PENG
 
mbeten peng edhe puthjet
si gjethe të parëna në pemë
të harruara a të keqardhura nga vjeshta
zënë në rrjetë mendimesh
të mos kishin qenë kurrë
as puthje të ndrydhura as gjethe të thara
të pamundura të hidhen e të bien përtej
të përgjëruara t’i rrëmbejë era e tërbuar
apo t’i lagë shiu i marrë
dhe mbeten vetmuar të heshtura
duke ëndërruar të vdesin vallëzuar
të shkrihen thellë nën tokë
mijëra puthje të paputhura
varur në buzë të thara
si gjethe pemësh në degë
falur jete nga vjeshta
dënuar pritjesh nga largësia…
 
 
 
SEA WAVES
 
i would like to tell you many things tonight
like what
sometimes I sit somewhere by the sea and watch the waves
because to me they are like thoughts to someone
come and go
leave and return again
so the mind never stays without a thought
good or bad
Whatever
he is the most beautiful
the saddest
the softest
the wildest
the most true
the most traitorous thought
just like the waves of the sea
Aren’t they the same?
and yet we like to look at them
and to dive inside them without fear
even though we know they can get us down
and can take our breath away
to even drown us
such are you
a giant sea wave
beautiful and traitorous
that the waves so play with the shore
with no moment of rest anywhere
always on the go
flood
breathing
just like you who plays shamelessly
with the soul of a woman
tonight I wanted to tell you a lot
but suffice it to say just that
love is neither eye nor cure
but just a constant thought
at times quiet and at times foolish
like those waves of the sea that find no rest
come to go
leave to go back
keeping us inside them
drowned and alive …
 
 
VALËT E DETIT
 
do doja të të thosha shumë gjëra sonte
si për shembull
ndonjëherë rri diku buzë detit dhe vështroj valët
sepse për mua ato janë si mendimet për dikë
vijnë e ikin
ikin e kthehen sërish
kështu mendja nuk rri kurrë pa një mendim
i mirë a i keq qoftë
sido që të jetë
ai është më i bukuri
më i trishtuari
më i buti
më i egri
më i vërteti
më tradhtari mendim
njëlloj si valët e detit
A nuk janë dhe ato të tilla?
e megjithatë ne kemi dëshirë t’i vështrojmë
dhe të kridhemi brenda tyre pa frikë
edhe pse e dimë se mund të na zënë poshtë
dhe mund të na e marrin frymën
madje të na mbytin fare
i tillë je ti
një valë deti gjigante
e bukur dhe tradhtare
se valët kështu luajnë me bregun
pa u prehur asnjë çast askund
gjithnjë në ikjeardhje
përmbytëse
frymëmarrëse
njëlloj si ti që luan paturpshëm
me shpirtin e një gruaje
sonte doja të të thosha shumë
por më mjafton të të them vetëm se
dashuria nuk është as sy as kurm
por veç një mendim i vazhdueshëm
herë i qetë dhe herë i marrë
si ato valët e detit që nuk gjejnë prehje
vijnë për të ikur
ikin për t’u kthyer prapë
duke na mbajtur brenda tyre
të mbytur dhe të gjallë…

2 thoughts on “Dr. Antela Spaho-Voulis (Albania)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s