“Uiteindelijk” – Wim van Til Uitgeverij: Kleinood & Grootzeer (Nederland) – “Ultimately” – Wim van Til Publisher: Kleinood & Grootzeer (The Netherlands) /

“Uiteindelijk” – Wim van Til

Uitgeverij: Kleinood & Grootzeer (Nederland)

Enkele maanden geleden verscheen van Wim van Til zijn dichtbundel “Uiteindelijk”, een bibliofiele uitgave 38 blz. in een eerste oplage van 100 genummerde exemplaren. Vandaag kwam de dichter bij mij op bezoek, in Leusden, en overhandigde een exemplaar.

De uitgaven van Kleinood & Grootzeer zijn altijd parels van boeken, uitgegeven door de graficus Gerrit Westerveld die veel zorg besteedt aan de vormgeving, lettertype, en verdere opmaak van dichtbundels in zijn fonds.

Ik sla ergens middenin het boekje open en word meteen aangenaam verrast door de invulling van de begrippen jager en prooi, die soms samenvallen in een en hetzelfde beeld, inwisselbaar zijn, of ieder afzonderlijk een eigen betekenis en duiding blijven behouden. Dit gedicht zal ik volledig overnemen, het is een goed voorbeeld voor overige, kernachtige en taalrijke gedichten die in deze bundel zijn opgenomen, waarbij taal en beeld worden vervlochten tot een compact en invoelbaar geheel van wisselende stemmingen.

STEENBOK IS VERLIEFD

Links van de schutter gaat de prooi schuil in een houtwal,
het hijgt en davert van stilte. Zijn schot zou de spanning
eeuwig breken. Een verzadigde sperwer vliegt op.

Zullen zij elkaar nog eens ontmoeten, op een plein
in de stad achter een glas droge witte wijn? Jager en prooi,
een verliefd stel op doorreis.

De ober kijkt toe hoe op het terras bij de buren
de liefde zich rakelt tot vuur. Hij hertelt het wisselgeld,
geen zuinige dag toch vandaag.

En dan nog de komende avond. Het knalt aan de tafel
hiernaast. Hij haast zich naar binnen, zijn gasten zijn
jagers, zijn prooi.

(Wim van Til)

 

“Ultimately” – Wim van Til
Publisher: Kleinood & Grootzeer (The Netherlands)

A few months ago, Wim van Til published his collection of poems “Ultimately”, a bibliophile edition 38 pages in a first edition of 100 numbered copies. Today the poet came to visit me, in Leusden, and handed over a copy.

The publications from Kleinood & Grootzeer are always pearls of books, published by the graphic artist Gerrit Westerveld, who takes great care in the design, typeface, and further layout of poetry collections in his collection.

I open somewhere in the middle of the booklet and am immediately pleasantly surprised by the interpretation of the terms hunter and prey, which sometimes coincide in one and the same image, are interchangeable, or each individually retains its own meaning and interpretation. I will fully adopt this poem, it is a good example for other, concise and linguistic poems included in this collection, where language and image are intertwined into a compact and palpable whole of changing moods.

CAPRICORN IS IN LOVE

To the left of the shooter, the prey is hidden in a hedge,
it is panting and trembling with silence. His shot would
break the thrill forever. A satiated sparrowhawk takes flight.

Will they meet again, in a square
in the city behind a glass of dry white wine? Hunter and prey,
a couple in love in transit.

The waiter watches how on the terrace at the neighbors
love stirs up to fire. He recounts the change,
not an economical day anyway today.

And then the coming evening. It pops at the table
alongside. He rushes in, his guests are
hunters, his prey.

(Wim van Til)

door: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s