Abdelmajid Benjelloun (Morocco) / Vertaling / Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

Abdelmajid Benjelloun (Morocco)    

-De maan wordt vanavond aan de beek afgeleverd. Ik weet niet om welke ongegronde onbeweeglijkheid.
-Om naar de maan te kijken en haar een frisse, menselijke uitstraling te geven, of liever een warme.
-Aan de voet van de horizon valt de vooravond in slaap wanneer de fakkel van de dag sterft.
-Als meeuwen boven de rivier zwermen, geloof dan dat het weer niet overal hetzelfde is.
-De wind heeft veel bekende vormen in zijn bewegingen.
-Ik geef niet om een dichter die woorden als een discus werpt.
-De lucht stierf tussen je handen als de laatste golf op het strand.
-Zang of muziek interesseert me alleen als ik al mijn gebaren van grijnzend geluk met hun schaduw vermengde.
-Ik hou van schilderijen waarvan schoonheid willekeurig is.
-Vaak denk ik dat de komst van de dag ook de komst van het gevoel is.
-Dat het licht van de lamp bestand is tegen de storm, is van weinig belang. Maar het is eerder een toevluchtsoord

voor de storm van het licht.
-De storm vindt zijn vrede niet in kalmte, maar in opwinding.
-Dichters bevatten ook de magie van het idiote werkwoord.
-De steen, die ons buiten adem brengt door zijn onbeweeglijkheid, heeft ondertussen alle tijd om door iedere ziel een reis te maken.
-Stilte is de permanente radio van elke steen.
-De bochten in steen zijn slechts de vage herinneringen van vroegere dansen.
-Ik ben gefascineerd door de cijfers die na de komma komen in immobiliteit.
-Voor al het goud van de wereld, zou de steen toch nooit verstoord worden door zijn betekenis. altijd
duizelingwekkend, van steen.
-De stijging en daling van de adem is hetzelfde als die van de zee. Dubbel gebruik.
-De ademende mens vliegt, al was het maar een beetje. Maar wie zal zich om zoiets onbelangrijks bekommeren.
-De mens ziet zijn leven voorbijgaan in het schudden van de klokken van zijn adem.
-Adem is als een accordeon die muziek doet opklinken of waardoor men ontroerd is.
-Een uitstapje? Pak gewoon de fluit.
-Vertrek is niet noodzakelijkerwijs een auto verbonden aan de rest van de trein.
-U kunt uw onvermogen om een boek te schrijven opheffen door er vele te kopen.
-Voor bepaalde mensen worden vele van hun fouten gezien als succes.
-Wees op uw hoede voor wie zo vol van zichzelf zijn. Ze kunnen anderen niet volledig tot zich nemen.
-De bijgelovige zou echo’s in de lucht moeten verbranden.
-Ik zou tenminste kunnen zeggen dat God vreugde en pijn maakte zodat we van allebei konden houden.
-Wie is deze gelovige die niet met zichzelf zijn betrokkenheid toont voor het mysterie God.
-Als God niet bestaat in dit wonder, staat de aarde dan stil op volle toeren?
-Eigenlijk haten we meer dan dat we liefhebben met dit medium dat hart is.

 
***
Translation into English by Robert Derr
 
-The moon is delivered this evening to the brook. I do not know for what non-temperamental
immobility.
-To look at the moon, and give it a fresh human looking, or rather a warm one.
-At the foot of the horizon, eve falls asleep when the torch of the day dies.
-When gulls flock above the river, believe that the weather is not everywhere the same.
-The wind has many popular forms in its sweeps.
-I do not care for the poet who throws words as a discus.
-The sky came to die between your hands like the last wave on the beach.
-Song or music interests me only, if I mixed in their shadows all my gestures of grimacing
happiness.
-I like paintings in which beauty is arbitrary.
-Often I think the coming of the day is also the coming of the sense.
-That the light of the lamp resists the storm is of little interest. But rather that it is a haven to
the storm of light.
-The storm does not find its peace in calm, but in agitation.
-Poets also hold the magic of the mad verb.
-The stone that leaves us breathlessly by its immobility, has in the meantime all its time to do a
tour of any soul.
-Silence is the permanent radio of any stone.
-The curves in stone are only the vague memories of its former dances.
-I am fascinated by the numbers that come after the comma in its immobility.
-For all the gold of the world, the stone never would be disturbed by its sense, nevertheless
vertiginous, of stone.
-The rise and fall of breath is the same as the sea’s. Double use.
-A breathing man flies, though only a little. But, who is going to worry himself over so little.
-A human being watches his life passing by in shaking the bells of his breath.
-Breath is like an accordion that plays music or that one touches.
-A trip? Just take up the flute.
-Departure is not necessarily a car attached to the rest of the train.
-You purge your incapacity to create book by buying many of them.
-For certain men many of their errors are seen as success.
-Be wary of those so full of themselves. They can absorb fully no other.
-The superstitious should perhaps burn echoes in the sky.
-I could say, at least, that God made joy and pain so that we could love them both.
-Who is this believer that does not make with himself affectations of mystery concerning God.
-If there is no God in this miracle; the earth stands still at full throttle?
-Finally, we hate more than we love with this medium which is heart.
 
Vertaling/ Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s