Tôi yêu anh ấy (I love Him) – Eden Soriano Trinidad / Translate into Vietnam language by Mai van Phan

 

Poem by Eden Soriano Trinidad

 
 
Tôi yêu anh ấy
 
Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Sao tôi cảm thấy lòng chùng xuống
Khi anh ra đi trong một lối hẹp
Tại một khung giờ giải thiêng
Tôi thì thào “Em yêu anh”
Tôi thở gấp “Tôi vừa thốt ra điều gì vậy?”
Tôi yêu anh? Ôi, tôi yêu anh ấy!
Sao có thể? Thiên thần tình yêu trên những cánh bay
Ngay dưới trái tim tôi…
 
Nhớ lại cách anh ấy mang theo
Và bế bổng tôi lên qua đỉnh đầu
Anh nói tôi không nặng như tưởng tượng
Và đặt tôi lên lòng anh
Và sau đó anh bảo: “Tôi thật hóm hỉnh,
Một sinh linh nhỏ bé,
Mọi thứ trong tôi đều nhỏ xinh”
Nhưng không phải thế giới chia tách
Khỏi anh, người khiến thế giới của tôi xoay đảo mỗi ngày.
 
 
 
I love Him
 
What’s wrong with me?
Why I am feeling blue
as you depart in a catwalk
At an unholy hour.
I whispered, “I love you”
I gasp, “What is it that I just uttered?”
I love him? Oh, I love him!
How could it be? Cupid on Wings
Beneath my heart…
 
Reminiscing the way he carried
and lifted me above his head
I am not heavy that’s all he said.
He put me on his lap
And then he said, “I am funny,
Such a small creature,
Everything small” in me,
But not the world that separates me
To you who make my world go ‘round every day.
 
 
 
Translate into Vietnam language by Mai van Phan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s