Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

Poems by Juljana Mehmeti

 

Today, not..!

I did not invite the moon today to come
to dark valleys, where your thought attracted me
and wandered me
barefooted hurting from the walking on fragments of memories
the fragmented mirror
the image of deepness
the paradise among narrow chambers
illuminated
with the light lowered in those eyes
meteors – illusion.

Neither stars shine up in the sky,
but a shiny dream coated with misery
which gets away from the light
and gets closer to the bare tree at the beginning of this winter
forgotten to the abandoned park,
like relic of the triumph remained from the season,
which hides the lymph of life under the body.

I did not invite the moon today.
she whirls around her spins
and charms like Circe.

 

Sot, jo..!

Sot nuk e thirra hënën të vinte
luginave të errëta, ku mendimi yt më tërhiqte
e më shëtiste
zbathjes që vritej ecjes mbi copa kujtimesh
pasqyrës së coptuar
imazhit thellësi
parajsës ndër kthina vragash
ndriçuar
dritës zbritur në ata sy
meteorë- iluzion.

As yjet nuk shndrisnin lart në qiell,
por një fekjsje ëndrre veshur me mister
që i largohet dritës
e avitet pemës së zhveshur këtij fillim dimri
harruar parkut boshatisur,
si relike e trumfit të mbetur stinës,
që fsheh limfën jetë nën trup.

Nuk e thirra hënën sonte.
Ajo lakohet dredhave të saj
e magjeps si Circe.

@ julja

 

Oggi no ..!

Oggi non chiamo la luna a seguirmi
nelle oscure vallate, dove il tuo pensiero mi attira
e mi accompagna
a piedi nudi camminando su pezzi di memoria
tra specchi frantumati
nella profondità di quell’immagine
del paradiso,
tra gli oscuri solchi dell’anima
Illuminato
dalla luce scesa in quegli occhi
meteore – illusione.

Né le stelle brillano alte nel cielo,
ma un sogno vestito di mistero
lontano dalla luce
dell’albero nudo all’inizio dell’inverno
nel parco vuoto dimenticato,
come reliquia del trionfo della stagione,
che nasconde la linfa della vita sotto il corpo.

Stasera non ho chiamato la luna ad apparire.
Lei si attorciglia nelle sue curve
e incanta come Circe.

@ julja

 

As many times as…!

As many times as
The storms of life gather around the swirls of the soul
and they slam to the banks of destiny
you are there,
awaiting for that longing
wrapped to the chest beaten by winds
same like the boat of Odysseus
wandering through unknown islands
with the intention to reach Ithaca, which disappeared everyday prior to the vision.

When I feel
the cruelty of the world displayed in ragged faces
eyes hidden behind smoky curtains
poisoned to the arrow eyesights,
I stop the breath
and I descend to the time beyond
the lone instant
which divides the borderline between blackness and light.

And than going down
with free sails plunging through waters,
of the ocean,
when you hide my fear,
without knowing whether you are going to reach one day
to touch that image
which is melted to the burgeon of clouds
and it is dissolved along with the sun.

As many times as…

 

Sa herë…!

Sa herë
që stuhitë e jetës mblidhen vorbullave të shpirtit
e përplasen vrullshëm brigjeve të fatit
aty je ti,
në pritje të atij malli
përmbledhur kraharorit të rrahur nga erërat
njësoj si anija e Odiseut
endur ishujve të panjohur
për të arritur Itakën , që humbiste për çdo ditë para vështrimit.

Kur ndjej
egërsinë e botës shfaqur në fytyra të shprishura
syve që fshihen pas perdeve të tymta
helmuar shigjetave shikime,
ndaloj frymën
e zbres tejkohës
çastit të vetëm
që ndan kufijtë mes errësirës dhe dritës.

E pastaj lëshuar
me vela të lira kredhjes nëpër ujëra,
oqeanit,
ku ti frikën time fsheh,
pa ditur a do arrish një ditë
të prekësh atë imazh
që shkrihet bulëzimit re
e tretet bashkë me diellin.

Sa herë…

@ julja

 

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s