ME TY, ITALI ! (CON TE, ITALIA! – WITH YOU, ITALY!) / Poezi në tre gjuhë (shqip- italisht-anglisht) nga Kolec P. Traboini

Poezi në tre gjuhë (shqip- italisht-anglisht) nga Kolec P. Traboini

 

ME TY, ITALI !

Sot është dita e trishtë ndërkombetare e Poezisë.
Në të vërtetë sot poezia është elegji për afro 800 të vdekur në Itali brenda një dite. RIP për gjitha viktimat e Corona Virusit kudo në botë!

 

CON TE, ITALIA!

Oggi è la triste giornata internazionale della poesia.
In effetti, la poesia oggi è l’elegia per i quasi 800 morti in Italia in un giorno. RIP per tutte le vittime di Corona Virus in tutto il mondo!

 

WITH YOU, ITALY!

Today is the sad international day of Poetry.
In fact, poetry today is the elegy for the nearly 800 dead in Italy in one day. RIP to all Corona Virus victims around the world!

 

ME TY, ITALI

Jemi me ty, Itali!
Dritën e syve të Lirisë
e shihnim tek ty
kur terri jetën na
mbulonte e ti
përtej detit këndoje:
“Liberta!”, Liri – Liri!
ajo çfarë ne shqiptarët
nuk guxonim
as ta ëndërronim.
Mos u gjunjëzo, Itali!
Je krenaria e botës
nëse bie përmbys,
ti, popull që:
linde Danten
gji i dhe Da Vinçit
përkunde Galileon
e Mikelanxhelon,
ne nuk na mbetet më
as një pikë frymë
Jemi me ty, Itali!
Ndajmë bashkë
dhimbjen e lotët.
Shumë varre
po hapen në tokë
shumë njerëz po vdesin
në këtë pranverë,
por të nesërmen
kur dielli të agojë
“Liberta”- Liri – Liri
përsëri e përsëri
bashkë do të këndojmë.
Jemi me ty, Itali!
Mos u gjunjëzo, Itali!
Qëndro në këmbë
edhe për ne,
sepse ti ndriçove mendjet
dhe ngrohe zemrat
e popujve të botës.
E gjithë bota
sot është me ty, Itali!
Ti je zemra e Lirisë,
tempulli i Dritës,
mos u gjunjëzo, Itali!

 

CON TE, ITALIA!

Siamo con te Italia!
La luce degli occhi
della libertà,
Vedevamo in te,
Quando “Il buio” copriva
le nostre vite,
Tu cantavi Libertà!
Libertà, libertà, che noi albanesi,
Non potevamo neanche sognarla!
Non inginocchiarti Italia!
Sei l’orgoglio del mondo!
Se cadi tu, un popolo che;
Ha partorito Dante,
Ha allattato Da Vinci
Ha cullato Galileo e Michelangelo,
Ci rimane di non respirare più!
Siamo con te Italia!
Condivideremo insieme,
Il dolore e le lacrime,
Molte tombe si stanno
aprendo nella terra,
Molte persone care
stanno morendo,
Ma in domani,
Quando il sole sorgerà,
Libertà, libertà-libertà,
Canteremmo ancora ed ancora!
Siamo con te, Italia!
Non inginocchiarti, Italia!
Reggiti forte anche per noi perché;
Hai illuminato la mente,
Hai scaldato i cuori dei popoli
del mondo,
Tu sei il cuore della Libertà,
Il Tempio della Luce.
Non inginocchiarti, Italia!

Grazie per la traduzione: Nazmie Kasmi

 

WITH YOU, ITALY!

We are with you, Italy!
The light of Liberty’s eyes
we could see it in you
when was darkens in our lives
and you sang:
“Liberta”
Freedom, Freedom!
what we
Albanians
we didn’t dare
not even dreaming it.
Don’t get on your
knees, Italy!
You are the pride
of the world
if it falls over
you people, who:
born the Dante
raised Da Vinci
you sing lullaby
to Galileo
and Michelangelo,
we have no longer left
not even a drop
of breath.
We are with you, Italy!
We share together
the pain and tears.
Many graves
are opening to the
ground
and many people are dying
in this spring
but the next day
when the sun rises
“Liberta”
Freedom – Freedom
again, and again
together we will sing.
We are with you, Italy!
Don’t get on your
knees, Italy!
Stand up
even for us
because you shone
minds and
warm of the hearts
to the all peoples
of the world,
and the whole world
today
it’s with you, Italy!
You are the heart
of Liberty,
the Temple of Light,
don’t kneel, Italy!

March 21, 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s