GREAT HEART DENOTING TO VIETNAM VIETNAM’S INDUSTRIALIZATION ( NGHĨA LỚN VÌ VIỆT NAM VIỆT NAM CÔNG NGHIỆP HÓA) / ABAHN LETH

Poem by ABAHN LETH

 

GREAT HEART DENOTING TO VIETNAM
VIETNAM’S INDUSTRIALIZATION

As for the Great Heart devoting to Vietnam,
Of mutual affections we show the emblem.
In spite of living in or staying out of the Country,
We optimize the contribution of our talent and money.

Despite misery and hardship our faith has gone very deep
The tradiction of Heroism we are always to keep
Knowing a great deal of challenging evidence,
We strive to surpass a great test for competence.

*

Nowadays, it’s Vietnam’s industrialization!
In progress with the great potential in motion
Youth groups in succession focus in the target
Believing in achievement quite soon as we get.

Day and night we do more scientific research
Entirely digging into various branches to search.
We the Youth shall attain our heart’s desire
To live in prosperity and acquire further.

 

NGHĨA LỚN VÌ VIỆT NAM
VIỆT NAM CÔNG NGHIỆP HÓA

Nghĩa lớn chung lo vì Việt Nam
Toàn dân tôi hiệp lực đồng tâm
Khắp nơi sinh sống trong ngoài nước
Góp của góp tài trọn hiến dâng.

Dân tôi từng chịu nhiều gian khổ
Truyền thống hùng anh vẫn chí thành.
Vẫn biết đang còn bao thử thách,
Sẳn sàng vượt khó cùng đua tranh.

*

Nay Việt Nam đang công nghiệp hóa.
Con đường phát triển đầy tiềm năng.
Hàng hàng lớp lớp thanh niên trẻ
Hoài bão ước mơ cuồn cuộn dâng

Ngày đêm nghiên cứu thêm khoa học
Toàn diện đào sâu đủ mọi ngành.
Tuổi trẻ khát khao vì lý tưởng.
Nhiệt tình vì cuộc sống phồn vinh.

ABAHN LETH
All rights reserved.

 

NHỮNG LỜI BÌNH VÀ PHẢN HỒI CÓ CÁNH (#4 )
COMMENTS AND FEEDBACK HAVING WINGS

From: PROF. LETICIA SABORNIDO
HEYTE UNIVERSITY
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
AFRO-ASIAN LITERATURE
Giáo sư Leticia Sabornido
Viện Đại Học LEYTE
Phân Khoa Đại Học Nghệ Thuật và Khoa Học
Văn Chương Á Phi

To : Lê Anh – Abahn Leth (Lê Thành Bá)
GREAT HEART DENOTING TO VIETNAM
VIETNAM’S INDUSTRIALIZATION

12/06/2015 10:10
Good morning Friend! Today, June 12, the Filipinos celebrate Independence Day… An Independence we gained from Spain in 1898 after 300 years of Spanish rule in our country…… Your last two poems enlightened me further on the progress of your country and the character of your people. Indeed, the people’s solidarity and devotion for their country impress me…… All, working, dauntlessly meeting obstacles on the way, sacrificing, in order to make their beloved country a better place to live in. And the Youth’s untiring efforts and optimism… for a country that will someday bring them prosperity… This is simply amazing !

Chào ông buổi sáng. Hôm nay, ngày 12 tháng 6,nhân dân Phi líp pin kỷ niệm ngày lễ Độc lập mà chúng tôi đã giành lại từ tay người Tây Ban Nha vào năm 1898 sau 300 năm nằm dưới sự cai trị của người Tây Ban Nha trên đất nước của chúng tôi. Hai bài thơ cuối cùng của ông đã giải thích cho tôi biết nhiều hơn về sự tiến bộ và tính cách của nhân dân nước ông. Thật vậy, tinh thần đoàn kết và lòng tận tụy hiến dâng vì tổ quốc của nhân dân nước ông đã làm tôi xúc động. Tất cả làm việc gặp bao trở lực đều can đảm vượt qua, nhằm kiến tạo cho quê hương trở thành là nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và những nổ lực của tuổi trẻ với tinh thần lạc quan vì quê hương đã hành động không hề biết mệt mỏi để cho một ngày sẽ mang đến cho họ một cuộc sống thịnh vượng. Đây thật là một điều đơn giản đầy ngạc nhiên thán phục.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s