Isang Mundo (One World) – Poem by Poem by Narsing Bongu Rao / Isinalin sa Wikang Filipino Ni: Eden Soriano Trinidad

Poem by Narsing Bongu Rao
 
 
One World
 
Gathering a handful,
as I moved on,
to pluck more flowers;
a strange musical note,
reached my ears,
only to surprise me,
as, amazing was it to,
to see all the flowers
in my hand joining in.
 
It was like a mass,
singing together,
with highs and lows,
and their songs about their life,
right from birth to the very end.
 
Strange was it all,
as their elegy
sounded enjoyable for me,
as they expressed,
their love and lust for life,
yet on a serious note,
on how short it after all was.
 
The end of the performance,
hit me hard,
making me restless,
for, their song strikingly philosophical,
telling about their life on earth,
yet concluding with positivity,
of all being well.
 
A lesson well learnt,
I surely realized,
how little I know of them,
but yet, made it clear
that we are all,
part of the same world.
 
The necessity to co-exist,
and respecting the laws of Nature,
yet, we at times go against them,
but the ultimate thing to realize,
is that we all have to comeback
to mother’s lap.
 
 
 
Isang Mundo
 
Kaunting natipon sa mga palad
ako’y nagpatuloy,
sa pamamitas pa ng mga bulaklak;
kakaibang himig ng musika,
ang aking naulinigan,
at ako ay nasorpresa,
lamang ay nakapagtataka,
nang mapagmasdan ang mga bulaklak,
humihimig din sa aking mga palad.
 
Tila ito ay isang pagsamba,
Sama-samang nagsisi-awit,
sa himig na mahina at matinis
patungkol sa kanilang buhay ang inaawit,
mula sa pagsilang hanggang sa magwakas.
 
Kakaiba nga ang lahat,
kanilang pananambitan,
hatid sa akin ay kaluguran,
habang kanilang sinasambit,
ang kanilang pag-ibig at nasain sa buhay,
ngunit kung pagbubulay-bulayan,
yaon ay pawang panandalian lamang.
 
Ang pagtatapos ng palabas,
ay tumimo sa aking damdamin,
ayaw akong patahimikin,
kapansin-pansin ang palaisipan sa awitin,
isinasaad tungkol sa kanilang buhay sa mundo,
at nagwakas ang mensahe na may magandang layunin,
para sa kapakanan natin.
 
Aral na natutunan,
tunay ngang napagtanto,
kaunti lamang aking nalalaman,
subalit,naliwan ko,
na tayong lahat,
ay bahagi ng iisang mundo.
 
Mahalaga ang mabuhay na magkakasama,
at iginagalang ang batas ng kalikasan,
subalit madalas ating nilalapastangan,
sukdulang dapat mapagtanto,
tayong lahat ay magbabalik,
sa kandungan ng Inang kalikasan.
 
Marso 23, 2020
 
 
 
Isinalin sa Wikang Filipino Ni: Eden Soriano Trinidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s