Dichter in Afrika, Mbizo ( Poet in Africa, Mbizo ) / Hannie Rouweler, Demer Press

Dichter in Afrika, Mbizo

De poëzie van MBIZO is hartbrekend. Het is de stem van de revolte tegen onrecht, onderdrukking, wantoestanden in zijn land, en omringende landen. Ook tegen de negatieve invloeden uit het oude koloniale tijdperk. Evengoed krijgen hedendaagse Afrikaanse leiders ervanlangs.
Zijn dichtregels zijn als uitroeptekens.
Het schudt ons allen wakker.

De hoop en verlangen naar een beter leven is immers niet genoeg. Concreet moet er ook iets gebeuren en Mbizo realiseert zich dat evengoed. Hij is een stem van verzet, nadenkendheid, verandering in deze woelige tijden.

Het is een stem die het dubbel en dwars verdient te worden gehoord!!!
Het moet steeds herhaald worden, we kunnen niet genoeg dit steeds weer herhalen omdat de harde werkelijkheid en waarheid niet voldoende herhaald kunnen worden. Telkens opnieuw. Uiteindelijk dringt dan wel iets door, op den duur, misschien pas op de lange termijn. De dichter Mbizo is iemand bij uitstek die een nadrukkelijke stem heeft, moeiteloos zich inspant om allerlei misstanden aan de kaak te stellen. Het is een stem van verzet!!! Hierbij een foto van hem. Hij leeft in ballingschap.

 

Poet in Africa, Mbizo

The poetry by MBIZO is heart breaking. It is the voice of the revolt against injustice, oppression, abuses in his country, and surrounding countries. Also against the negative influences from the old colonial era. Even so, contemporary African leaders get a hard time, by his words.
His lines of poetry are like exclamation points.
It shakes us all awake.
After all, the hope and desire for a better life is not enough. In concrete terms, something also needs to be done and Mbizo realizes that just as well. He is a voice of resistance, thoughtfulness, change in these turbulent times.
It is a voice that deserves to be heard !!!
It must be repeated all the time, we cannot repeat this enough again and again because the harsh reality and truth cannot be repeated sufficiently. Eventually something will penetrate, in the long run, perhaps only in the long term. The poet Mbizo is a person par excellence who has an emphatic voice, that effortlessly tries to expose all kinds of wrongdoings. It is a voice of resistance!!!! Hereby a picture of him. He lives in exile.

 


Hannie Rouweler
Demer Press

One thought on “Dichter in Afrika, Mbizo ( Poet in Africa, Mbizo ) / Hannie Rouweler, Demer Press

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s