LOVE MANUSCRIPT (BẢN THẢO TÌNH) – Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated by Linh Vu

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
LOVE MANUSCRIPT
 
It seems that I do really miss you
So thousands of words running around inmost feeling
It seems that wind is crying behind the curtain
Dazzling sunshine on leaf eyes making soul melancholy
It seems that clouds are lost in dreamy mountains
Looking at each other yearning to be loved at one time
It seems that tear streams are overflowing
Backwards along the memory course pouring into amorous season.
It seems that smooth grass is full of dew
Spring days start appearing over hills waiting for people
 
 
 
BẢN THẢO TÌNH
 
Hình như em rất nhớ anh
Nên ngàn con chữ chạy quanh nỗi niềm
Hình như gió khóc sau rèm
Nắng nhòa mắt lá hồn thêm thẫn thờ
Hình như mây lạc núi mơ
Nhìn nhau một thuở đôi bờ khát khao
Hình như suối mắt tuôn trào
Ngược theo dòng nhớ đổ vào mùa thương
Hình như cỏ mượt đầy sương
Ngày xuân lấp ló đồi nương đợi người.
 
 
 
Translated by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s