Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Pse bëjmë kështu” të autorit Kujtim Hajdari

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Pse bëjmë kështu” të autorit Kujtim Hajdari

Titulli: Pse bëjmë kështu
Autori: Kujtim Hajdari

Botimi i parë, 2020
ISBN: 978-9928-326-09-6

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë qershor 2020
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Hajdari, Kujtim
Pse bëjmë kështu : poezi / Kujtim
Hajdari. – Tiranë : Ada, 2020
100 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-09-6
1.Letërsia shqipe 2.Poezi
821.18 -1

 

Autori: Kujtim Hajdari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s