I Want My Poetry (Chcę mojej poezji) – Poem by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
I Want My Poetry
 
In the accursed lines
a few rocky characters.
 
The lifeless sphere of words
can be alive
in us,
 
or perhaps only in me?
 
It will leave behind an elusive,
but permanent,
germ of words and understatements.
 
In my poetry
I want to capture
a part of the existing world,
that of the stories,
but also of the illusion
that everyone is
rational and tolerant.
 
Maybe poetry
will help move
the stone hearts
− of the insensitive-sentient
− of the deaf-hearing
− of the blind-seeing?
 
Those
who can do something
and do
 
− Nothing!
 
 
Chcę mojej poezji
 
W zaklętych liniach
kilka skalistych znaków.
 
Nieożywiona sfera słów
może być żywa
w nas,
 
a może tylko we mnie?
 
Pozostawi nieuchwytny,
a jednak trwały,
zalążek słów i niedopowiedzeń.
 
W mojej poezji
chcę uchwycić
cząstkę świata zastanego,
tego z opowiadań,
ale też iluzji o tym,
że wszyscy są
rozumni i tolerancyjni.
 
Może poezja
potrafi poruszyć
kamienne serca
− nieczułoczujących
− głuchosłyszących
− niewidomowidzących?
 
Takich,
którzy mogą zrobić coś,
a robią
 
− Nic!
 
Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s