Egzistojnë burra në botë… (Ci sono uomini nel mondo…) – Poezi nga Tove Ditlevsen / Përktheu nga gjuha italiane në shqip Juljana Mehmeti

Poezi nga Tove Ditlevsen

 

Egzistojnë burra në botë…

Egzistojnë dy burra në botë,
që vazhdimisht rrugën time kryqëzojnë,
njëri është ai që dua,
tjetri ai që më do.
Njëri është ëndërr e natës
dhe jeton në mendjen time të errët,
tjetri është në portën e zemrës,
të cilën unë kurrë nuk ia hap.
Njëri më dha një puhizë pranverore
lumturi që zhdukej menjëherë,
tjetri më dha tërë jetën e tij
dhe kurrë s’u shpërblye as për një orë të vetme.
Njëri fërgëllon nga kënga e gjakut
ku dashuria është e pastër dhe e lirë,
tjetri ka të bëjë me ditën e trishtë
në të cilën të gjitha ëndrrat mbyten.
Ç’do grua qëndron midis këtyre të dyve,
e dashuruar, e dashur dhe e dlirë …
një herë në njëqind vjet mund të ndodhë
të shkrihen të dy në një.

 

Ci sono uomini nel mondo…

Ci sono due uomini nel mondo, che
costantemente m’incrociano la strada,
l’uno è colui che amo,
l’altro colui che mi ama.
L’uno è un sogno notturno
e abita nella mia mente buia,
l’altro sta alla porta del mio cuore
ed io mai gli apro.
L’uno mi ha dato un primaverile soffio
di felicità che subito dispariva,
l’altro mi ha dato tutta la sua vita
e non è stato mai ripagato di un’ora.
L’uno freme del canto del sangue
dove l’amore è puro e libero,
l’altro ha a che fare con il triste giorno
in cui affogano i sogni.
Ogni donna si trova tra questi due,
innamorata e amata e pura..
una volta ogni cent’anni può succedere
che essi si fondano in uno.

 

Përktheu nga gjuha italiane në shqip Juljana Mehmeti

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s