Shtëpia botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Pegasiane” të autorit Vladimir Muça

Shtëpia botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Pegasiane” të autorit Vladimir Muça

 

Titulli: Pegasiane

Autor: Vladimir Muça

Muça, Vladimir, Pegasiane, poezi

Email: vladimir_muca@yahoo.com

Redaktor: Perikli Jorgoni

Recenzentë:Sazan Goliku

Muharrem Gazioni

Hamdi Erjoni

Korektor: Fatmir Minguli

Punimi grafik: Enio Hoxhaj

Punoi në kompjuter: Enio Hoxhaj

 

ISBN: ISBN 978-9928-223-91-3

© Autori

Në kopertinë: Antonio Mara, fotografi arkitekturore

Botimi i parë, 2017

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

 

Roland Lushi

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, maj 2017

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Muça, Vladimir

Pegasiane : poezi / Vladimir Muça ;

red. PerikliJorgoni.

Tiranë : Ada, 2017

168 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-91-3

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

Vladimir Muça

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s