THE LETTER ACROSS THE CONTINENT (LÁ THƯ XUYÊN LỤC ĐỊA) / Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

 

THE LETTER ACROSS THE CONTINENT
LÁ THƯ XUYÊN LỤC ĐỊA

Tôi cảm thấy bình yên nhẹ nhỏm
Từ khi nghe được thông tin này
Nay tôi chia sẻ lên trang mạng
Góp chút tri ân với mọi người.

I feel so peaceful and joyful in my emotion
Since I’ve been able to hear this information
Now I share it on the website to anyone
Contributing my gratitude to everyone.

Thời trẻ khi tôi con khỏe mạnh
Nghĩ rằng ngày tháng vẫn còn dài
Nhưng ai biết được thời gian ấy
Nó thoảng qua nhanh như gió bay

When I was young, I was very healthy
I thought my life is still long, you see
No one even I could know that time
It blew away quickly like the wind

Cơ hôi thành công không thiếu chi
Quan tâm lo lắng quá làm gì
Đâu ngờ thời thế luôn thay đổi
Không chỉ thời gian cả vận người

It didn’t lack the opportunity to success
I didn’t concern so much to the happiness
Time is always changing unexpectedly
Not only the time but also human destiny

Tâm sự cùng vài ông thủ trưởng
Lên voi xuống chó nếm mùi đời
Giờ đây các bác đà thanh thản
Kinh nghiệm phong trần truyền lại tôi

I was talking to a few leaders to confide
They’ve had vicissitudes and tasted the life
They are now serene in their reality
Their experience passed on to me

Nếu biết không xong nên ở nhà
Kinh bang tế thế phải xông pha
Đến khi thịnh vượng thì nên giảm
Đâu phải lui về ta với ta

If I don’t know what to do, I should stay home
If I do economy I must be active, not boredom
Till the day of success for prosperity, I retire
My retirement doesn’t mean I’m alone in life

Mà chính là ta hiểu phúc phận
Bon chen thêm nữa chẳng làm gì
Chỉ mua thêm việc tâm sầu não
Dĩ vãng danh thơm đã hết thì.

It means I understand my blissful destiny
If I try to do I’ll do nothing meaningful, see
I will only receive grief for my greedy mind
My past good name was over, I have no time

Các bác bảo đây nghệ thuật sống:
Đối nhân xử thế tùy người, thời
Gặp người đáng nói ta không nói
Hạnh ngô ngu ngơ để mất người

These leaders share here below an art for life
Treating people must adapt to someone or time
If meeting someone worthy to talk but I don’t talk
It means I’m silly to lose him and an opportunity to talk

Ngược lại với người không đáng nói
Mà ta lại nói phí hoang lời
Điều lành, sự dữ do lời nói
Phúc hưởng, họa mang cũng tự người

In contrary, someone is not worthy to talk with
But I talk that means I lose my words with this
Good thing or evil is caused by language itself
Blissful or hapless fate originates from myself

Thời thế đổi thay tôi ẩn, hiện
Con đường chính đạo tôi đang theo
Còn như tà đạo thì tôi ẩn
Ẩn hiện không liên quan đói nghèo

Current events change, I must adapt to live
I must follow the righteous path as I receive
I should avoid the religion, the so-called heresy
Following or avoiding is not related to poverty

Lúc hiện trước tiên cần ý chí
Ý cao thì chí phải càng cao
Càng giàu nghị lực càng bền bỉ
Nhẫn nhịn nếu cần tiếp đến sau

If helping people I must have a will at first
The better my idea, the higher my will, Sir
My energy is richer, it needs more stability
Patience, if needed, comes after, practically

Nhẫn nhịn không là tôi chủ bại
Nó là sức mạnh sóng ba đào
Tôi kiềm chế giữ mưu thầm kín
Sinh bất phùng thời bạc mái đầu

My patience is not my defeat but my save
It is the matter called the strength of waves
I restrain to keep secret my scheme bound
Born in a wrong time, my hair is white now

Thuận thế, gặp thời tôi trở lại
Đóng vai lãnh đạo tôi đi đầu
Đồng lao công khổ theo dân nguyện
Uy tín chính danh ngày vút cao

If advantageous, I try to career again
Playing the leading role I go first to gain
To bear the grief with people’s aspiration
Gradually higher is my righteous reputation

Sự nghiệp phải đâu chỉ tồn tại
Tháng năm như chuyện của phong trào
Chương trình hành động có cương lĩnh
Chính trị xu thời tôi tuyệt giao

Career is not a monthly or yearly existence
As it has happened for some movements
I take action suitable with the program, you see
I get rid of the political trend of flattery

Văn hóa văn chương ta quảng bá
Thi ca hồn Việt khắp năm châu
Kết giao tư tưởng yêu nhân loại
Cổ vũ hòa bình ta kết giao

Culture and literature I promote friendly words
Vietnamese soul poetry throughout the world
I associate with those who love humanity
Cheering up for peace we reunite stably

Cùng chống chiến tranh chống tội ác
Chúng gieo tai họa khắp năm châu
Chúng gieo thảm cảnh khắp hoàn vũ
Xúi giục loài người giết lẫn nhau.

We all oppose the war, oppose crime for existence
They sow woes throughout the five continents
They sow tragedy all over the world – all over!
They incite the peoples to kill each other

Ngay cả công dân cùng một nước
Chúng còn không biết phải thương nhau
Nhẫn tâm giết chết người hàng loạt
Hằng chục triệu người xuống mộ sâu

Even their citizens in the same country
They never know how to love, you see
Heartless to kill their citizens in series, in sum
Tens of millions of people went to deep tombs

Cũng bởi lòng tham không có đáy
Độc tài toàn trị chủ nghĩa nào
Tưởng mình là Chúa là Thần thánh
Ảo tưởng cố xây họ biết đâu

Because their greed has no bottom as seen
Their totalitarian dictatorship of a doctrine
They think they are God or Saint who can ruin
Oh, the fancy paradise they are trying to build

Văn hóa đa nguyên nhưng thống nhất
Không như học thuyết của vô thần
Con người con vật như nhau cả
Tồn tại, sống còn, do đấu tranh

Our multi-original but unified culture
Not like the atheist doctrine they offer:
Humans are like animals in the jungle
To survive for existence by the struggle

Tiến hóa, con người từ súc vật
Thăng hoa, đổi giống qua ngàn năm
Linh hồn tự nó đà có sẵn?
Từ vượn thành người, có phải chăng?

Humans from animals of the evolution theory here
Sublimation, change breeds over a thousand years
Is the soul itself available? They tell a lie
From apes to become humans, is it right?

Chính lý thuyết này tạo bạo chúa
Mạnh tay giết hại triệu dân lành
Nhân danh cuộc cách mạng văn hóa
Đốt sách hữu thần của cổ nhân

It is this theory that creates tyrants evil
They strongly killed millions of good people
In the name of the cultural revolution formerly
They burned all the ancestors’ books so holy

Vật chất muôn đời là vật chất
Linh hồn không có – ôi ngu đần!
Khiến cho bọn nó luôn tàn nhẫn
Bức hại loài người – ai cản ngăn?

The eternal matter is only the matter forever
Where is the human soul? Alas! Dreamers!
This makes them always cruel and intense
To force people to die – who can prevent?

Tế thế kinh bang như bọn nó
Rõ ràng tà đạo – dám kêu than?
Chúng làm kinh tế đầy gian dối
“Sống chết mặc bay tao phú sang”

Ruling the country like them under this sky
Is obviously an evil theory – who dares to cry?
They do economy with lots of cheats
“I don’t care you live or die, I’m rich”

Thế bạn và tôi ai xuất thế?
Dám không, không dám – có hai đường
Bất tài đành chiu – tôi qui ẩn
Còn bạn thì sao giờ khẩn trương?

You and I – Who wants to help people, please say
To dare or not to dare – There are two other way
I am incapable – I withdraw my ideal clue
Urgent time already! And how about you?

Thời thế tạo anh hùng thấy rõ
Có tài có đức hãy can trường
Nhất hô bá ứng ta kêu gọi
Tiếng nói hòa bình lan bốn phương

Social situation creating a hero is obvious
Having talent and virtue, let be courageous
Someone calls hundreds of people answer
The voice of peace spreads to four sky corners

Ẩn dật đã lâu, nay bức rức
Chán chường khi thấy cảnh trên đường
Biểu tình chống đối trên nhiều nước
Đủ loại nguyên nhân như chiến trường

Long seclusion, now urgency, I myself reproach
Depressed when seeing the scene on the road
Protesters in many countries want to deal
Due to many causes like in battlefields

Tìm hiểu lý do, có những kẻ
Rất giàu chúng lập quỹ tình thương
Nhân danh từ thiện làm nhân nghĩa
Tạo vắc xin diệt chủng, khó lường

Finding out reasons, I think of a hypocrite
Very rich, he founded loving fund with his wife
In the name of compassion, they do charity
Creating genocide vaccines, unpredictable mercy

Hắn đã nổi danh còn muốn nữa
Kết thân với con cháu sa-tăng (satan)
Rấp tâm khống chế toàn nhân loại
Quỷ dữ rao truyền đạo thánh nhân

He’s famous, he wanted to be more radiant
Making friends with Satan’s descendants
With the mind to control all humanity
The devil preaches the saint’s theory

Rêu rao dân chủ nơi cửa miệng
Thực ra trong bụng bồ dao găm
Sẵn sàng tiêu diệt dân lương thiện
Nhẹ dạ ngây thơ chắc phải lầm.

At the mouth, they proclaim democracy
But daggers are in their heart actually
Ready to destroy people naïve and meek
Those who are innocent will be cheated

Kẻ cướp đóng vai nhà cứu trợ
Lưu manh đảo ngược thành ân nhân
Chúng ta, tôi, bạn văn thi sĩ
Tâm địa quỉ ma phải lột trần

Robbers play the role of supporters
Scoundrel persons become benefactors
We all are writers, poets, and reviewers
Their evil minds must be stripped off forever

Văn hóa đa nguyên nhưng thống nhất
Chúng ta cùng có nỗi niềm chung
Năm châu bốn biển, con dân Chúa
Chủ nghĩa vô thần phải cáo chung.

Multi-original but unified culture, how do you think?
We are far but we have the same sharing feelings
All over the world, we are God’s children
Definitely, the atheist doctrine must end.

Abahn_Leth@All Rights Reserved

Ho Chi Minh City (Vietnam), 5th June 2020

2 thoughts on “THE LETTER ACROSS THE CONTINENT (LÁ THƯ XUYÊN LỤC ĐỊA) / Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s