Two sisters in the rain – Hannie Rouweler (Demer Uitgeverij) / Twee zusjes in de regen – Hannie Rouweler – Publisher: Demer Uitgeverij

Twee zusjes in de regen
Hannie Rouweler
Demer Uitgeverij


Recensie:

Sinds haar debuut in 1988 heeft Hannie Rouweler (meer dan) 40 eigen bundels gepubliceerd naast de vele bloemlezingen die zij samenstelde voor haar Demer Uitgeverij en de (rond de 100) bundels van anderen die zij uitgegeven heeft. De afgelopen 30 jaar moeten voor haar één groot poëtisch feest geweest zijn met alle hoogte- en dieptepunten die bij een feest horen. Haar enorme productie wordt nog eens duidelijk in haar jongste bundel, Twee zusjes in de regen, die onlangs verscheen. Voor haar is alles om haar heen een aanleiding om een gedicht te schrijven. Dat levert over het algemeen parlando-achtige poëzie op, alsof de dichter tegenover je zit en je de oren van het hoofd praat, en dan weer ontstaat er een verstilde waarneming, een overpeinzing die dieper gaat dan wat je daarvoor gelezen hebt. Meer dan bij enig andere dichter krijg ik de bevestiging dat haar leven poëzie is, bijna een-op-een.

Laat het een wijze les zijn

Laat het een wijze les zijn: een hand
voor het schip, de andere voor jezelf.
Een dichter op zijn sterfbed, een vracht vol koorts,
ziekte en spijt. Zijn tijd alleen voor poëzie geleefd
en mislukte relaties, aan de lopende band.
Laat het een les zijn dat je leeft, beeft, geeft,
vooral niet in taal. Maar in je eigen verhaal.

Nieuwsbrief, PcN NIJMEGEN juni 2020

 

Hannie Rouweler

Two sisters in the rain – Publisher: Demer Uitgeverij

Review:

Since her debut in 1988, Hannie Rouweler has published (more than) 40 collections of her own in addition to the many anthologies that she has compiled for her Demer Uitgeverij/Demer Press and the (around 100) collections of others that she has published. The past 30 years must have been one big poetic party for her with all the highs and lows that come with a party. Her enormous production is made clear in her latest collection, Twee zusjes in de regen / Two Sisters in the Rain, which recently appeared. Everything around her is a reason for her to writing a poem. In general, this produces parlando-like poetry, as if the poet is sitting opposite you and talking your ears off the head, and then again a silent perception arises, contemplation that goes deeper than what you have read before. More than with any other poet, I get confirmation that her life is poetry, almost one-to-one.

Let it be a wise lesson

Let it be a wise lesson: one hand
for the ship, the other for yourself.
A poet on his death bed, a load full of fever,
sickness and regret. Lived his time only for poetry
and failed relationships, on the assembly line.
Let it be a lesson that you live, tremble, give,
especially not in language. But in your own story.

Newsletter, PcN NIJMEGEN, June 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s