Poems by Eldar Akhadov / Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad

Poems by Eldar Akhadov
 
 
RAZOR EDGE
 
This edge is unsafe,
Don ‘t walk on it, don ‘t joke.
Anything will cut like oil,
And alive won ‘t let you get off.
Maybe you will believe in someone,
You ‘re going for something:
Brother, this is not your problems,
There’s nothing at the finish line.
And no one will appreciate this move.
And no one will pop up about you.
No luck, no fame, no money –
Nothing but trouble .
But, alas, no curse , no prayer
Unable to turn him away…
He steps on the razor blade,
And the shining path continues to shine.
 
 
 
TALIM NG LABAHA
 
Delikado ang talim na ito
Huwag maglakad dito, hindi ito biro.
Anumang bagay ay mahihiwa tulad ng langis,
At hindi ka makakaligtas ng buhay.
Marahil maniniwala ka sa iba,
Na may pinatutunguhan ka:
Kapatid, hindi mo ito problema,
Walang anumang meron sa dulo ng linya.
At walang magpapahalaga sa gawaing ito.
At walang sasaklolo para sa’yo.
At walang papakinabangan dito.
Walang swerte, walang kasikatan, walang pera-
Wala maliban sa gulo.
 
Pero, sayang, walang sumpa, walang dasal
Na makapagpapaalis sa kanya…
Tumapak siya sa matalim na labaha
At ang nagniningning na landas ay patuloy na nagliliwanag.
 
 
 
***
 
Oh, lovely, warm sea!
No wind, no waves.
On the whole aboveground space
No cloud buoys visible,
Only islands of dark greens
With a strip of sand at the water
Yes crabs suffering from idleness,
And traces of escaped lizards
As in the endless summer I enter
Into the still waters of silence,
And glare of elastic light
Runs away from me on the bottom of the sea.
 
 
 
***
 
O, kaakit-akit, mainit na karagatan!
Walang hangin, walang alon.
Sa buong papawirin
Wala ring makikitang ulap sa alapaap,
Tanging mga luntiang islang nagtitingkaran
Na may guhit ng buhangin sa may tubig
Oo mga alimango’y nagdurusa dahil sa katamaran
At mga bakas ng mga nakatakas na butiki
Tulad ng sa walang katapusang tag-init ay pumaroon ako
Sa napakatahimik na daloy ng tubig,
At matamang sumulyap sa matinding liwanag
Tumatakbo papalayo sa akin sa ilalim ng dagat.
 
 
BLIND RAIN
 
A small blind rain was walking in the sky above the earth,
Tripped and started falling somewhere down his head.
He was short and shallow like morning dew.
Ah, how the happy voices laughed at him!..
But all this was so was so fleeting and did not affect his attention,
When he recognized the ground by touching her and became a stream for her.
 
 
 
BULAG NA ULAN
 
Isang maliit na ulang bulag ang naglakad sa kalangitan sa ibabaw ng lupa,
Nadupilas at nagsimulang mahulog mula sa kung saan pababa sa ulo niya
Mababa siya at mababaw tulad ng hamog sa umaga.
A, ganon nalang ang pagkutya sa kanya ng masasayang mga tinig!…
Subalit ang lahat ng iyon ay balewala at hindi naapektuhan ang kanyang atensiyon,
Nakilala nito ang kalupaan sa pagkakasaling niya rito at naging isang batis nito.
 
 
Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s