If poems coincide with activities (Als gedichten samenvallen met activiteiten) / Hannie Rouweler

 

If poems coincide with activities
 
 
Hannie Rouweler
 
If poems coincide with activities that you have developed into daily habits, are included in the natural process of rising light in the morning and disappearing light in the evening, there is – well considered – not much more to add .
 
But we are readers, we are writers, we are poets. We want to read and experience something more than just a sober or austere observation in which poetry is embedded in everyday life, let alone everyday existence. We prefer to lift the words to another dimension within or outside of reality. There is a lot to be said for this, because poets use so-called mixed techniques – consciously or unconsciously – and often also mix up the times. All of that is permissible for a poem to burst its banks and yet continue to determine the course of the direction, towards something close, to the distance, to the other side of the ocean.
Imagination also plays an important role in this and the highly personal identification and personal form that are incorporated in the poetry lines. It is nice that almost everything is possible. Exaggeration is also an art, also high-flown. A cool undertone too.
 
This is my Sunday afternoon thought as I just threw an old rug into the garbage bin for bulky waste, which, to my good fortune and small calculation, fit rolled up into the open flap. To be on the safe side, I slammed the valve hard and gave it some extra push to make sure it fell into the underground container. Then I thought that the old printer, which I no longer use and is broken, could also tip. Because this is not foldable it was just a risk. It fit and fell to the bottom of the underground container with a loud audible thud.
 
And this, while I’m in lockdown for a short time, due to sneezes and colds. Cheers.
 
 
 
Als gedichten samenvallen met activiteiten
 
Als gedichten samenvallen met activiteiten die je tot dagelijkse gewoontes hebt ontwikkeld, opgenomen worden in het natuurlijke proces van het ontstaan van licht in de ochtend en het verdwijnen van licht in de avond, dan valt er – goed beschouwd – niet veel meer aan toe te voegen.
 
Maar wij zijn lezers, wij zijn schrijvers, wij zijn dichters. We willen wel iets meer lezen en ervaren dan een nuchtere of sobere constatering, waarbij de poëzie is ingebed in het dagelijks leven, laat staan het dagelijks bestaan. Het liefst tillen we de woorden op naar een andere dimensie binnen of buiten de werkelijkheid. Daar is veel voor te zeggen omdat dichters zogenaamde gemengde technieken – bewust of onbewust – gebruiken en vaak ook de tijden door elkaar haspelen. Dat is allemaal toegestaan om een gedicht buiten zijn oevers te laten treden en toch zijn eigen loop te laten bepalen welke richting het uit gaat, naar iets van dichtbij, naar de verte, naar de overkant van de oceaan.
Daarbij speelt de verbeelding ook een belangrijke rol en de hoogstpersoonlijke identificatie en persoonsvorm die in de regels worden verwerkt. Het is wel zo prettig dat bijna alles kan. Overdrijven is ook een kunst, hoogdravendheid ook. Een onderkoelde ondertoon ook.
 
Dit is mijn zondagmiddag gedachte terwijl ik zojuist een oud kleed in de afvalcontainer heb gegooid voor grof afval, waarbij tot mijn grote geluk en kleine berekening vooraf dit opgerolde kleedje in de openstaande klep ook werkelijk paste. Voor alle zekerheid heb ik die klep hard dichtgegooid en een extra duw gegeven zodat ik zeker weet dat hij in de ondergrondse container viel. Daarna heb ik bedacht dat de oude printer, die ik niet meer gebruik en stuk is, ook wel daarin zou kunnen kieperen. Omdat dit niet vouwbaar is was het even een waagstuk. Het paste en viel met een harde, hoorbare bons op de bodem van de ondergrondse container.
 
En dit, terwijl ik in lockdown ben voor korte tijd, vanwege niesbuien en verkoudheid. Proost.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s