Shtëpia Botuese ” ADA” publikon romanin “Përtej mjegullës…” të autorit Gjergji MIHALLARI

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon romanin “Përtej mjegullës…” të autorit Gjergji MIHALLARI

 

Titulli: Përtej mjegullës…

Autori: Gjergji MIHALLARI

Redaktor: Çerçiz LOLOÇI

Kopertina: Foto nga Web

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

©Të drejtat autorit

Formati: 14×20

ISBN: 978-9928-223-78- 4

Roland Lushi

Shtëpia Botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

http://www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, 2017

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Mihallari, Gjergji

Përtej mjegullës… : (tre rrëfime në një) /

Gjergji Mihallari.

– Tiranë : Ada, 2017

232 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-78-4

  1. Letërsia shqipe 2. Proza

821.18 -3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s