COHABITING LOVE (TÌNH YÊU NHÁP) – Ngọc Lê Ninh / Translated by LINH VU 

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
COHABITING LOVE
 
Nobody knows the fact and fiction on cohabiting love
Still freely dwelling among many people
I have cohabited with you ever so much
Alas, chastity! such love has been filthy.
 
You have been erasing my figure again and again
The age of youth has worn out the early love.
Not completely wiping out your innocent during that period
Already having cohabited, where could I flee?
 
Again I try to cohabit with another girl
Unfortunately, somebody has already cohabited with her
The color of deception has dyed love multi-color
How long would men be still unfaithful ?
 
Later on, lots of people would play flirtation
Accumulating the cohabiting love affairs passionately
Nobody knows the fact and fiction on cohabiting love
Still freely dwelling among many people.
 
 
 
TÌNH YÊU NHÁP
 
Tình yêu nháp thật hư không ai biết
Cứ vô tư trú ngụ giữa bao người
Anh đã nháp vào đời em biết mấy
Trắng trong ơi bẩn dấu yêu rồi.
 
Em tẩy xóa hình anh em xóa tẩy
Tuổi thanh xuân mòn vẹt nỗi yêu đầu
Không hết được dại khờ em thuở ấy
Nháp lên rồi anh chạy trốn về đâu?
 
Anh lại nháp vào đời em gái khác
Đớn đau thay ai đã nháp mất rồi
Màu lừa dối nhuộm tình yêu muôn sắc
Phường đàn ông tệ bạc đến bao giờ?
 
Tình lắm kẻ mai sau còn giả dối
Xếp từng chồng yêu nháp đến mê say
Tình yêu nháp thật hư không ai biết
Cứ vô tư trú ngụ giữa bao người.
 
 
 
Translated by LINH VU 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s