Shtëpia Botuese “ADA”  publikon vëllimin poetik “E DUA DRITËN” të autores Natasha Shule

Shtëpia Botuese “ADA”  publikon vëllimin poetik “E DUA DRITËN” të autores Natasha Shule

Titulli: E DUA DRITËN – POEZI
AUTORE: NATASHA SHULE
REDAKTORE: GERTA BANDILLI

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-62-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall. 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, tetor 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Shule, Natasha
E dua dritën : poezi / Natasha Shule;
red. Gerta Bandilli. – Tiranë : Ada, 2019
144 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-62-7
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s