RETURNING TO MY FRIENDS LOTUS AND WATER-LILY – By: TONG THU NGAN (MIMOSA TIM) / Translator HONG NGOC CHAU

RETURNING TO MY FRIENDS LOTUS AND WATER-LILY

By: TONG THU NGAN (MIMOSA TIM)

Nói về kỹ thuật làm thơ, nhà thơ luôn nắm vững thi pháp để diễn tả những cảm xúc nội tâm. Nhân cách hóa một sự vật, sự việc từ thiên nhiên hay từ một thế giới trừu tượng là điều hiển nhiên khi tâm hồn nhà thơ hòa nhập với cảnh tượng hiện ra trước mắt hay trong tâm tưởng của nhà thơ. Bài thơ có tựa “Về với hoa sen hoa súng” của nữ thi sĩ Tống Thu Ngân sau đây chúng ta rất dễ dàng nhận thấy bút pháp này mà tác giả đã sử dụng để truyền cảm xúc đến chúng ta. Cô khẳng định dù trần gian có được mấy khi vừa ý nhưng cô vẫn lạc quan tìm đến nguồn an ủi từ thiên nhiên, ở đây chính là hoa sen và hoa súng là những người bạn được nhân cách hóa. Hoa không biết nói nhưng dường như khi tìm đến với chúng thì cô cảm thấy mình được an ủi và giác ngộ:
“Đường trần gian có gì
“Đường trần gian có chi
“Mà ta lại ướt mi”
Có gì phải bon chen, công danh là hư ảo và tình có cũng như không! Cô đã sống như người chèo thuyền ngược dòng nước, vượt qua mọi khó khăn giông bão không lời oán than, vẫn giữ được sự thanh bạch trong lòng. Nhà thơ Abahn Leth đã yêu cầu tôi dịch bài thơ này ra thơ tiếng Anh để quảng bá văn hóa Việt. Xin vui lòng đọc bài thơ và để lại một vài dòng bình luận. Cảm ơn các bạn nhiều.

Talking about poetic techniques, poets always master poetics to express their inner emotions. Personifying a thing, a thing from nature or an abstract world is the obvious evident when the poet’s soul merges with the scene or in the poet’s mind. The poem titled “Returning to My Friends Lotus and Water-lily” by poetess Tong Thu Ngan, we can easily perceive this method that the author used to convey emotions to us. She asserted that though the worldly life is sometimes unpleasant, she is still optimistic about seeking comfort from nature, which is the lotus and water-lily flowers that are personified, friends. Flowers could not speak but it seemed that when she came to them, she felt comforted and enlightened:
What the earthly road has? My asking
The earthly road seems to have nothing
Why do I shed tears because of life?
There is nothing to scramble, the fame is really illusory and her love means nothing. She has lived like a rowman who rows in upstream, surpassing all the difficulties and thunderstorms without any blame, still keeping her heart pure and upright. The poet Abahn Leth asked me to translate this poem into English poetry to promote Vietnamese culture. Please read the poem and leave a few comment lines. Thank you so much.

Đường trần gian có gì
Đường trần gian có chi
Mà ta lại ướt mi
Đường trần gian mấy khi

What the earthly road has? My asking
The earthly road seems to have nothing
Why do I shed tears because of life?
On earthly roads, I perceive sometimes

Ta về phơi áo mộng
Khoác chiếc lá mùa đông
Ta chèo thuyền ra đồng
Chơi với sen, với súng

I return to dry the dreamy clothes
Wearing the Winter-leaf blouse
I row my sampan to the lake, you see
For playing with lotus and water-lily

Đường trần gian có gì
Mà lệ ướt hoen mi
Ta về quăng tất cả
Ta ra đầm hái sen

What is the earthly road having?
Why do I shed tears when living?
When returning home, I throw all away
I go to the lake picking lotus as my play

Có gì phải bon chen
Công danh là hư ảo
Tình có cũng như không
Ta chèo thuyền ra sông

I have nothing to scramble truly
Because fame is an illusion really
My love means nothing as ever
So I row my sampan to the river

Ta chèo thuyền ngược dòng
Ta bơi trong nước ngược
Ta vượt qua bão giông
Vẫn thanh bạch trong lòng

I live my life as I row the sampan upstream
Yes! I row in upstream water due to my dream
I surpass the thunderstorm, in my sight
My heart is still pure and upright

Bạn ta là sen, súng
Ta biết đâu sai, đúng
Nhưng vẫn để trong lòng
Nuốt nước mắt vào trong

My friends are flowers of lotus and water-lily
How can I know the wrong and right, you see
But I still keep that in my heart without blame
I swallow tears within me, they’re not the same

Thuyền ta đầy sen, súng
Đầy hoa cỏ hồn nhiên
Giữa sông nước một miền
Giữa dòng đời xuôi ngược

There’re full of lotus and water-lily in my sampan,
Full of flowers and grass naïve and innocent
In the middle of the immense water area
In the up-and-down currents there and here

Đường trần gian có gì
Giữa những điều mất được
Xin chiếc áo từ bi
Xin tấm lòng hỷ xả

What has the earthly road remained?
Between the thing lost and obtained
I beg the mercy clothes for my life
I beg the glad and ready sacrifice

Ta chèo thuyền mùa đông
Còn lại bao nhiêu bông
Nào bông sen, bông súng
Ta ôm hết vào lòng

I row the sampan in Winter for what to gain
How many flowers remain for me to obtain
As lotus flowers, water-lily flowers
I embrace all to my heart forever

May chiếc áo nâu sòng
Cơm rau ngày hai bữa
Cho quên hết sự đời
Ta chèo thuyền rong chơi…

I sew brown clothes like a nun’s ones
Frugal meals two times a day in the sun
For forgetting all worldly life happening
I row the sampan for mere enjoying AND WATER-LILY

Nói về kỹ thuật làm thơ, nhà thơ luôn nắm vững thi pháp để diễn tả những cảm xúc nội tâm. Nhân cách hóa một sự vật, sự việc từ thiên nhiên hay từ một thế giới trừu tượng là điều hiển nhiên khi tâm hồn nhà thơ hòa nhập với cảnh tượng hiện ra trước mắt hay trong tâm tưởng của nhà thơ. Bài thơ có tựa “Về với hoa sen hoa súng” của nữ thi sĩ Tống Thu Ngân sau đây chúng ta rất dễ dàng nhận thấy bút pháp này mà tác giả đã sử dụng để truyền cảm xúc đến chúng ta. Cô khẳng định dù trần gian có được mấy khi vừa ý nhưng cô vẫn lạc quan tìm đến nguồn an ủi từ thiên nhiên, ở đây chính là hoa sen và hoa súng là những người bạn được nhân cách hóa. Hoa không biết nói nhưng dường như khi tìm đến với chúng thì cô cảm thấy mình được an ủi và giác ngộ:
“Đường trần gian có gì
“Đường trần gian có chi
“Mà ta lại ướt mi”
Có gì phải bon chen, công danh là hư ảo và tình có cũng như không! Cô đã sống như người chèo thuyền ngược dòng nước, vượt qua mọi khó khăn giông bão không lời oán than, vẫn giữ được sự thanh bạch trong lòng. Nhà thơ Abahn Leth đã yêu cầu tôi dịch bài thơ sang tiếng Anh để quảng bá văn hóa Việt. Xin vui lòng đọc bài thơ và để lại một vài dòng bình luận. Cảm ơn các bạn nhiều.

Talking about poetic techniques, poets always master poetics to express their inner emotions. Personifying a thing, a thing from nature or an abstract world is the obvious evident when the poet’s soul merges with the scene or in the poet’s mind. The poem titled “Returning to My Friends Lotus and Water-lily” by poetess Tong Thu Ngan, we can easily perceive this method that the author used to convey emotions to us. She asserted that though the worldly life is sometimes unpleasant, she is still optimistic about seeking comfort from nature, which is the lotus and water-lily flowers that are personified, friends. Flowers could not speak but it seemed that when she came to them, she felt comforted and enlightened:
What the earthly road has? My asking
The earthly road seems to have nothing
Why do I shed tears because of life?
There is nothing to scramble, the fame is really illusory and her love means nothing. She has lived like a rowman who rows in upstream, surpassing all the difficulties and thunderstorms without any blame, still keeping her heart pure and upright. The poet Abahn Leth asked me to translate this poem into English poetry to promote Vietnamese culture. Please read the poem and leave a few comment lines. Thank you so much.

Đường trần gian có gì
Đường trần gian có chi
Mà ta lại ướt mi
Đường trần gian mấy khi

What the earthly road has? My asking
The earthly road seems to have nothing
Why do I shed tears because of life?
On earthly roads, I perceive sometimes

Ta về phơi áo mộng
Khoác chiếc lá mùa đông
Ta chèo thuyền ra đồng
Chơi với sen, với súng

I return to dry the dreamy clothes
Wearing the Winter-leaf blouse
I row my sampan to the lake, you see
For playing with lotus and water-lily

Đường trần gian có gì
Mà lệ ướt hoen mi
Ta về quăng tất cả
Ta ra đầm hái sen

What is the earthly road having?
Why do I shed tears when living?
When returning home, I throw all away
I go to the lake picking lotus as my play

Có gì phải bon chen
Công danh là hư ảo
Tình có cũng như không
Ta chèo thuyền ra sông

I have nothing to scramble truly
Because fame is an illusion really
My love means nothing as ever
So I row my sampan to the river

Ta chèo thuyền ngược dòng
Ta bơi trong nước ngược
Ta vượt qua bão giông
Vẫn thanh bạch trong lòng

I live my life as I row the sampan upstream
Yes! I row in upstream water due to my dream
I surpass the thunderstorm, in my sight
My heart is still pure and upright

Bạn ta là sen, súng
Ta biết đâu sai, đúng
Nhưng vẫn để trong lòng
Nuốt nước mắt vào trong

My friends are flowers of lotus and water-lily
How can I know the wrong and right, you see
But I still keep that in my heart without blame
I swallow tears within me, they’re not the same

Thuyền ta đầy sen, súng
Đầy hoa cỏ hồn nhiên
Giữa sông nước một miền
Giữa dòng đời xuôi ngược

There’re full of lotus and water-lily in my sampan,
Full of flowers and grass naïve and innocent
In the middle of the immense water area
In the up-and-down currents there and here

Đường trần gian có gì
Giữa những điều mất được
Xin chiếc áo từ bi
Xin tấm lòng hỷ xả

What has the earthly road remained?
Between the thing lost and obtained
I beg the mercy clothes for my life
I beg the glad and ready sacrifice

Ta chèo thuyền mùa đông
Còn lại bao nhiêu bông
Nào bông sen, bông súng
Ta ôm hết vào lòng

I row the sampan in Winter for what to gain
How many flowers remain for me to obtain
As lotus flowers, water-lily flowers
I embrace all to my heart forever

May chiếc áo nâu sòng
Cơm rau ngày hai bữa
Cho quên hết sự đời
Ta chèo thuyền rong chơi…

I sew brown clothes like a nun’s ones
Frugal meals two times a day in the sun
For forgetting all worldly life happening
I row the sampan for mere enjoying

July, 08/2019

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s