Rrethi i ngadaltë i frymëmarrjes (Le lent cerceau de la respiration) – Aforizma dhe aforizma poetike nga Abdelmajid Benjelloun (Marok) / Përktheu në shqip Juljana Mehmeti

Aphorismes et aphorismes poétiques

Aforizma dhe aforizma poetike

 

Abdelmajid Benjelloun (Marok)

Ka lindur më 17 Nëntor, 1944, në Fez , Marok
Doktoruar në Shtet për Shkencat Politike Ligjore Ndërkombëtare Realtive, 3 dhjetor 1983.
Profesor i Arsimit të Lartë në Fakultetin e Drejtësisë, Rabat (nga 1985 deri në Gusht 2005)
Ka publikuar më shumë se 200 libra duke përfshirë :
– “Mama”, Paris, Edituar nga Rocher
– “Përjetësia lind vetëm aty ku e ndjek dashuria – nga Dogma dhe ëmbëlsia e udhëtimit të buzëqeshjes dhe një grua që të dojë ashtu siç do dëshironim pas vdekjes “ një koleksion i aforizmave poetike “Bordeaux, Editions William Blake and Co , 2002.”
– Rumi, ose një shije për të shpëtuar njohuritë” , koleksion i aforizmave poetike “Bordeaux, W. Blake and Co, 2009, 97 faqe”
-Është piktor
-Ish president i Qendrës Marokene për Pen Internacional, Londër nga viti 2009 deri në 2013.

 

Le lent cerceau de la respiration

Rrethi i ngadaltë i frymëmarrjes

 

-La lune est livrée ce soir au ruisseau. Pour je ne sais quelle immobilité intempérante

Hëna sonte i është dorëzuar përroit. Ndonëse nuk e kuptoj këtë palëvizshmëri të shfrenuar

 

-Regarder la lune, la pourvoir en regard humain frais, ou plutôt chaud

Të shohësh hënën, të hedhësh mbi të shikim njerëzor të ftohtë ose të ngrohtë

 

-C’est au pied de l’horizon que le crépuscule s’endort, lorsque la torche du jour s’éteint

Në këmbë të horizontit, muzgu bie në gjumë, kur pishtari i ditës shuhet

 

-Le vent a beaucoup de formes de peupliers dans son arc

Era ka shumë forma plepash në harkun e saj

 

-Je n’aime pas les poètes discoboles de la parole

Nuk më pëlqejnë poetët që keqpërdorin fjalën

 

-Le ciel vient mourir entre tes mains comme la dernière vague de la mer sur le sable

Qielli vdes në duart e tua, si vala e fundit e detit në rërë

 

-La chanson ou la musique, ne sont intéressantes pour moi que si j’emmêle autour de leur silhouette, toutes mes gesticulations de bonheur terrifié

Kënga apo muzika, janë interesante për mua vetëm nëse i përziej siluetës së tyre, të gjitha gjestet e mia të lumturisë së frikshme

 

-J’aime ces tableaux de peinture où la beauté est arbitraire

-Më pëlqejnë ato piktura, ku bukuria është arbitrare

 

-Très souvent, je pense que le lever du jour est un lever du sens

Shumë shpesh mendoj që zgjimi i ditës është një zgjim ndjesish

 

-Ce qui m’intéresse dans la lampe-tempête, ce n’est pas que sa lumière résiste, la tempête, mais qu’elle abrite plutôt une tempête de lumière

“Ajo që më intereson në vetëtimën-stuhi nuk është drita e saj që i reziston stuhisë, por fakti që brenda saj strehon një stuhi drite

 

-La tempête ne trouve pas sa quiétude dans le calme,mais dans l’agitation

Stuhia nuk e gjen paqen e saj në qetësi, por në agjitacion

 

-Le poète a aussi la magie du verbe fou

Poeti ka edhe magjinë e foljes së çmendur

 

-La pierre qui nous tient en haleine, par son immobilité, peut parfaitement faire entretemps le tour de l’esprit

Guri që na mban pezull me palëvizshmërinë e tij, mund të kryejë njëkohësisht në mënyrë të përkryer xhiron e shpirtit

 

-Le silence est la radio permanente de la pierre

Heshtja është radioja e përhershme e gurit

 

Les courbures de la pierre ne sont que de vagues réminiscences de ses anciennes danses

Lakimet e gurit s’ janë tjetër, veçse kujtime të paqarta të vallëzimeve të tij antike

 

-L’ondulation de la respiration et celle de la mer: double emploi

Valëzimi i frymëmarrjes dhe ai i detit: përdorim i dyfishtë

 

Avec la respiration, l’homme vole, ne fût-ce qu’un peu. Mais qui s’en soucie vraiment?

Nëpërmjet frymëmarrjes njeriu futuron, ndonëse diçka të vogel vjedh. Po kujt i intereson kjo në të vërtetë?

 

-L’homme regarde passer la vie, en agitant les clochettes de sa respiration.

Njeriu e shikon jetën të kalojë duke tundur këmbanat e frymëmarrjes së saj.

 

-La respiration, c’est comme un accordéon, qui produit une musique où qu’on le touche

Frymëmarrja është si një akord që prodhon muzikë aty ku preket.

 

-Pour voyager, il me suffit de prendre la flûte du voyage

Për të udhëtuar më mjafton të marr flautin e udhëtimit.

 

-Le départ est un compartiment qu’on ne raccorde pas forcément bien au reste du train

Nisja është një ndarje, e cila nuk lidhet domosdoshmërisht mirë me pjesën tjetër të trenit

 

-On exorcise son incapacité faire des livres, en en achetant beaucoup

Mbulojnë paaftësinë e tyre për të bërë libra, duke blerë shumë

 

-Beaucoup d’erreurs chez ces certains hommes sont perçus par les autres comme des succès

Gabimet e shumta tek disa lloj njerëzve percepetohen nga të tjerët si suksese

 

-Ce qui me fascine dans la pierre, ce sont les chiffres qui viennent après la virgule de son immobilité

Ajo që më magjeps tek guri, janë numrat që vijne pas presjes së palëvizshmërisë së tij

 

-Pour tout l’or du monde, la pierre ne se laisserait perturber par son sens, pourtant vertigineux, de pierre

Për të gjithë arin e botës, guri nuk do të lejonte të turbullohej nga ndjesitë e tij marramendëse prej guri

 

-Le visible a ses mystères et l’invisible a le sien; et c’est peut-être ceux du visible qui sont les plus épais

E dukshmja ka misteret e saj dhe e padukshmja gjithashtu ; dhe janë ndoshta ato të dukshmet që janë më të padepërtueshmet

 

-Ce qui m’intéresse en priorité, ce n’est pas ce que cache la nuit, mais plutôt ce que cache le jour

Çfar më intereson në përparësi, nuk është ajo çfarë fsheh nata, por për më tepër, çfarë fsheh dita

 

-L’oubli nous fait avaler combien d’années de travers

– Harresa na bën të gëlltisim disa vite të shtrembërt.

 

-Dans le meilleur des cas, la mémoire ne deviendra qu’une foire très animée de l’oubli.

Në rastet më të mira, memoria do të behet një panair shumë i gjallë i harresës

 

-Si le temps revient jamais sur ses pas, c’est uniquement pour les vérités gamines de la poésie

Nëse koha do të rikthehet ndonjëherë, do te ndodhë vetëm për të vërtetat fëmijërore të poezisë

 

-La minute est un moteur qui fait du 60 tours-seconde

Minuti është një motorr që bën 60 xhiro për sekondë

 

-Tout instant qui meurt, se transforme en silence. Rien ne se perd, rien ne se crée

Menjëherë kush vdes shndërrohet në heshtje. Asgjë nuk humbet, asgjë nuk krijohet

 

-Ce sont les météores que l’on oublie le plus vite

Janë meteorët që harrohen më shpejt

 

-Il faut se méfier des gens qui sont goulûment eux-mêmes, car ils ne peuvent rien absorber d’autre goulûment

– Duhet të bëjmë kujdes ndaj njerëzve që janë lakmitarë në vetvete, sepse ata nuk mund të mësojnë me lakmi asgjë tjetër

 

-Les gens superstitieux devraient peut-être faire brûler des échos dans le ciel

Njerëzit supersticiozë, ndoshta duhet të djegin jehonat në qiell

 

-A la limite, je peux dire que Dieu a fait la joie et la peine, pour que nous les aimions toutes deux

Si përfundim, unë mund të them që Zoti krijoi gëzimin dhe pikëllimin në mënyrë që ne t’i duam të dyja

 

-Quel est cet homme, surtout croyant, qui ne fait des cachotteries avec lui-même dès lors qu’il est question de Dieu?

Cili është ai njeri, sidomos besimtar, i cili nuk i fshihet vetes, kur bëhet fjalë për Zotin?

 

-N’y a-t-il pas Dieu dans ce miracle: la terre est immobile, bride abattue?

A nuk është Zoti pas kësaj mrekullie: toka qëndron e palëvizshme në një vërtitje të vrullshme?

 

-En fin de compte on hait plus qu’on aime, avec ce medium qu’est le coeur

Në fund të fundit, urrejmë më shumë sesa dashurojmë, me këtë medium të quajtur zemër

 

-Avec la femme, qui ne désire un songe qui n’a jamais fonctionné

Me gruan e cila nuk ka nje enderr,cfar nuk ka funksionuar kurre

 

-Avec la femme raturée de femme, je mordille la tendrese, ou je le fendille?

Me gruan pa feminilitet, butësinë e kafshoj ose e ndaj nga vetja ?

 

-Quelquefois, la vérité dévaste le monde

Ndonjëherë e vërteta shkatërron botën

 

-Quand on est envahi de vérité, on ne la connaît pas

Kur jemi të pushtuar nga e vërteta ne nuk e dallojmë atë

 

-Très souvent, la vérité ne triomphe que lorsqu’elle n’est pas annoncée

Shumëshpesh, e vërteta triumfon vetëm kur nuk shpallet

 

-La liberté de l’homme ne s’exerce que dans la conjoncture du temps, et nullement dans sa structure

Liria e njeriut ushtrohet vetëm në konjukturën e kohës, dhe jo në strukturën e saj

 

-Le regard parfait, c’est celui que les choses portent sur nous

-Pamja perfekte është ajo që ka të bëjë me ne

 

-La mort est ainsi faite que l’on apaise avec elle tous les plaisirs du futur. En une seule fois sans doute

Vdekja është ndërtuar në një mënyrë të tillë, që zbut të gjitha kënaqesitë e së ardhmes. Sigurisht njëherë të vetme

 

Traduit en albanais par poétesse JULJANA MEHMETI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s