THE RICH ALSO CRY (NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC) / Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

 

THE RICH ALSO CRY

Why is creating blessings highly appreciated?
Happiness is created for a life less suffering indeed
But if life is said to be miserable sea here
I’m afraid it’s not the Creator’s idea

Humans are created perfectly as ever
With an available soul as a white paper
Not created for being in evolution
As some theories have divulged actions

The soul is an innate thing first
The language difference is afterbirth
Don’t think the soul comes from matter
For denying the Providence – the Creator

Five continents four seas humans aren’t different
There’s a soul or spirit as the Creator consent
The body adapts the environment and changes
Ethnic and skin color difference by regional land

The Creator gives us equality and freedom
We’re free to think for exploration outcome
To affirm the existence of the soul of humanity
If so, the human soul is given from The Almighty

If not, people live heartlessly as a whole
Not thinking humans are spiritual animals
They live without their responsibility
Their spirits are lost in the ignorance reality

They make a lot of mistakes more or less
They live their own life of selfishness
They don’t care about anything for society
They don’t notice or mind the human mercy

The rich also cry, where does that come from, can you see?
Why are they not happy when having abundant property?
Perhaps their greed has no bottom, in my opinion
They only have the brain full of calculation

They ignore knowing how to share food or money
After dying, how can we keep such properties?
Why don’t we do the works of charity?
For helping others to escape the misery.

 

NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

Vì sao tạo phúc được đề cao?
Tạo phúc cho đời bớt khổ đau
Nhưng nếu nói đời là bể khổ
E rằng không đúng ý trên cao

Con người được tạo rất hoàn hảo
Có sẳn linh hồn giấy trắng phao
Chẳng phải tạo ra để tiến hóa
Như vài học thuyết đã rêu rao

Linh hồn một thể thuộc tiên thiên
Ngôn ngữ khác nhau là hậu thiên
Đừng nghĩ hồn sinh từ vật chất
Để rồi phủ nhận Đấng thiêng liêng

Năm châu bốn biển người không khác
Có vía có hồn như ý trên
Thân thể thích nghi mà biến đổi
Màu da sắc tộc theo từng miền.

Tạo Hóa cho bình đẳng tự do
Tự do suy nghĩ để thăm dò
Có không, không có nhân linh nhỉ
Nếu có do Ngài đã tặng cho

Bằng không, người sống rất vô tình
Không nghĩ con người vật chí linh
Không sống gắn liền với trách nhiệm
Tinh thần như lạc cõi vô minh

Để rồi phạm phải bao lầm lỗi
Sống chỉ bo bo cho chính mình
Chẳng biết lo gì cho xã hội
Chẳng màng chi đến chữ nhân tình

Người giàu cũng khóc hỏi do đâu?
Vật chất dư thừa thế tại sao?
Có thể lòng tham không có đáy!
Chỉ tham của cải óc cơ cầu.

Mà không chú ý biết chia sẻ
Nằm xuống rồi ta giữ được đâu!
Sao chẳng thi ân làm thiện nguyện?
Giúp bao nhiêu kẻ thoát ưu sầu.

Abahn Leth@All Rights Reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s