DHE JU NUK JENI KËTU (AND YOU ARE NOT HERE) – Teresinka Pereira *President IWA / Përktheu në shqip Eleonora Gjoka, IWA’s member

Poezi nga Teresinka Pereira
*President IWA
 
 
DHE JU NUK JENI KËTU
 
Tani që unë dua të shikoj në sytë tuaj,
ju nuk jeni këtu. Ku jeni?
Me çfarë ngjyre janë sytë tuaj
duke luajtur rolin pozitiv
me qeshjen e hareshme sot?
 
Kur dua të thyej fjalën dhe
zakonin e të folurit,
sa e padobishme ndjehem
nëse ju nuk jeni këtu!
 
Një njeri si ti, nuk e
rrëmben kohën
me duar të zaptuara
në zjarrin e kalendarit …
 
Pyes veten nëse ju
e ndjeni mungesën time,
dhe nuk do
harroni të ktheheni
tek melankolia
e kësaj mbrëmjeje gri,
për të kapur anët e tjera
të butësisë së durimit tim!
 
 
 
AND YOU ARE NOT HERE
 
Now that I want to look in your eyes,
you are not here. Where are you?
With what color are your eyes
playing their positivist
lively laugh today?
 
When I want to break
the word and the habit of speech
how useless I feel
if you are not here!
 
A man like you does not
snatch the time
with your busy hands
in the bonfire of the calendar…
 
I wonder if you consider,
my company and will not
forget to come back,
to the melancholy
of this gray evening,
to seize the other sides
of my patient tenderness!
 
 
Përktheu në shqip Eleonora Gjoka
IWA’s member.
Greece, August 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s