UNRIPE KISSING FRUIT@SOUR.ACRID (QUẢ HÔN XANH@CHUA.CHÁT) – Ngọc Lê Ninh / Translated by Linh Vu

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
UNRIPE KISSING FRUIT@SOUR.ACRID
 
MY darling! Suddenly, I recalled
The unripe kissing fruit of first love
We plucked it off and together biting in part
Throwing pain into the season of loving each other
 
Where was the unripe kissing fruit rolling?
The love branch was sad and unsleeping
Green time of leaves waned
Our love tree withered
 
You are a poor- seed virgin
I am a dry- bark guy
The unripe kissing fruit not fully bitten
Would make sour and acrid even tomorrow
 
 
 
 
QUẢ HÔN XANH@CHUA.CHÁT
 
Em ơi! Anh bỗng nhớ
Quả hôn xanh tình đầu
Ta bứt cùng cắn dở
Ném đau mùa thương nhau.
 
Quả hôn xanh lăn đâu?
Cành yêu buồn không ngủ
Lá thời xanh úa màu
Cây tình ta héo rũ.
 
 
Em lép hạt trinh nữ
Anh khô vỏ đời trai
Quả hôn xanh cắn dở
Chua chát cả ngày mai.
 
 
Translated by Linh Vu (American)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s